قدم زدن در یک تکیه منحصر به فرد |تصاویر

کدخبر: ۵۲۶۳۱۸
یکی از بناهای بجا مانده از دوره قاجاریه در کرمانشاه که کاشی های منحصربفردش آن را از دیگر تکایای شهر متمایز می کند.
قدم زدن در یک تکیه منحصر به فرد |تصاویر

​به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم٬ ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا ک‍ه‌ در ب‍‍اف‍ت‌ ق‍دی‍م‌ ش‍‍ه‍ر ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ ، در م‍ح‍ل‍ه‌ ‌آب‍ش‍ور‌ان‌ ق‍دی‍م‌ و در خ‍ی‍‍اب‍‍ان‌ ش‍‍ه‍ی‍د حد‌اد ‌ع‍‍ادل‌ و‌اق‍‍ع‌ شده‌ ‌اس‍ت‌ در س‍‍ال‌ ۱۳۲۰‌ه‍ج‍ر‌ی ق‍م‍ر‌ی ت‍وس‍ط ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍‍ان‌ م‍‍ع‍ی‍ن‌ ‌ال‍ر‌ع‍‍ای‍‍ا (پ‍در م‍‍ع‍ی‍ن‍‍ی کرم‍ان‍ش‍ا‌ه‍‍ی ، ش‍‍ا‌ع‍ر م‍‍ع‍‍اص‍ر) ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍رگ‍ز‌ار‌ی م‍ر‌اس‍م‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی ب‍ن‍‍اش‍ده‌ ‌اس‍ت‌. 

 

 • image0
 • image1
 • image2
 • image3
 • image4
 • image5
 • image6
 • image7
 • image8
 • image9
 • image10
 • image11
 • image12
 • image13
 • image14
 • image15
 • image16
 • image17
 • image18
 • image19
 • image20
 • image21
 • image22
 • image23
 • image24
 • image25
 • image26
 • image27
 • image28
 • image29
 • image30
 • image31
تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید