کدخبر: ۱۰۲۱۷۰ لینک کوتاه

با رشد تنها ۲.۱۸ درصدی در سال ۹۱

رشد موجودی سرمایه اقتصاد ایران کند شد

موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی سال ۹۱ اگرچه با رشدی ۲.۱۸ درصدی نسبت به سال ۹۰ روبرو شد، اما سرعت این رشد نسبت به سال های قبل کندتر بود.

بررسی های اقتصادنیوز از آمار «موجودی سرمایه در اقتصاد ایران» که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد: در سال 91، میزان موجودی سرمایه اقتصاد ایران (به قیمت های جاری) به 30,627,672 میلیارد ریال رسید که شامل 6,691,132 میلیارد ریال موجودی سرمایه ماشین آلات و 23,936,539 میلیارد ریال موجودی سرمایه ساختمان می شود.

با محاسبه موجودی سرمایه بر اساس قیمت های ثابت سال 1383، کل موجودی سرمایه اقتصاد ایران در سال 91 به رقم 7,939,219 میلیارد ریال می رسد که شامل 2,331,774 موجودی سرمایه ماشین آلات و 5,607,445 میلیارد ریال موجودی سرمایه ساختمان می شود.

مقایسه موجودی سرمایه بر اساس قیمت های ثابت نشان می دهد کل موجودی سرمایه اقتصاد ایران در سال 91 معادل 2.18 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد کرده است. هرچند رشد موجودی سرمایه ماشین آلات در سال 91 به 0.44 درصد محدود بوده و بار اصلی رشد این شاخص بر دوش موجودی سرمایه ساختمان با رشد 2.92 درصدی بوده است.

این در حالی است که موجودی کل سرمایه در اقتصاد ایران (به قیمت های ثابت 1383) در سال 90 نسبت به سال 89 معادل 4.77 درصد، در سال 89 نسبت به سال 88 معادل 4.93 درصد، در سال 88 نسبت به سال 87 معادل 5.05 درصد، در سال 87 نسبت به سال 86 معادل 5.26 درصد، در سال 86 نسبت به سال 85 معادل 4.73 درصد و در سال 85 نسبت به سال 84 معادل 4.23 درصد رشد کرده بود.

جدول: موجودی سرمایه اقتصاد ایران به تفکیک بخش ها- میلیارد ریال 

سال 91- به قیمت جاری

سال 91- به قیمت ثابت

سال 90- به قیمت ثابت

تغییر- به قیمت ثابت (درصد)

موجودی سرمایه ساختمان

23936539

5607445

5448377

2.92

موجودی سرمایه ماشین آلات

6691132

2331774

2321668

0.44

موجودی سرمایه کل

30627672

7939219

7770045

2.18