کدخبر: ۱۰۲۱۷۳ لینک کوتاه

کسری ۸۰۰هزاری روستایی ها و ۱۶۲ هزار تومانی شهری ها

دخل ایرانیان خالی تر شد

هزینه هر خانوار شهری ایرانی سالانه ۱۶۲ هزار تومان بیشتر از درآمد آنان است.

به گزارش اقتصادنیوز، آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته هزینه هر خانوار شهری ماهانه 13 هزار و 500 تومان و سالانه 162 هزار تومان از درآمد آن بیشتر است.

این کسری درآمد خانوار در بخش روستا پنج برابر کسری درآمد خانوار در بخش شهری است. بر این اساس هزینه هر خانوار روستایی ماهانه بیش از 72 هزار تومان و سالانه 865 هزار تومان از درآمد آن بیشتر است.

کسری ماهانه 13 هزارتومانی خانوار شهری در سال گذشته در حالی است که در سال 91 هر خانوار ایرانی 24 هزار تومان بیشتر از هزینه‌هایش درآمد داشت. اما پیش از آن در سال 90 هزینه هر خانوار شهری ماهانه 20 هزار تومان بیشتر از درآمد آن بود.

در بخش خانوار روستایی نیز کسری ماهانه 72 هزار تومان در سال گذشته در حالی بوده که این کسری در سال 91 به میزان کمتر و معادل 57 هزار تومان و در سال 90 هم کمتر از این میزان و معادل 20 هزار تومان بوده است.

در واقع آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال‌های 90 تا 92 میزان کسری خانوار روستایی بیشتر شده است و در بخش خانوار شهری هم هرچند که سال 91 خانوار کسری نداشتند اما در سال گذشته دوباره با کسری مواجه شدند.

جدول دخل و خرج خانوار شهری – تومان (مرکز آمار ایران)

سال

متوسط درآمد ماهانه

متوسط هزینه ماهانه

تفاوت درآمد به هزینه(ماهانه)

تفاوت درآمد به هزینه (سالانه)

1390

1085845

1105967

20122 -

241467 -

1391

1393678

1369005

24673

296076

1392

1703416

1716950

13534 -

162408 -

 

جدول دخل و خرج خانوار روستایی – تومان (مرکز آمار ایران)

سال

متوسط درآمد ماهانه

متوسط هزینه ماهانه

تفاوت درآمد به هزینه(ماهانه)

تفاوت درآمد به هزینه (سالانه)

1390

644391

699775

20122 -

241467 -

1391

844011

901566

57555 -

690660 -

1392

1007958

1080083

72125 -

865500 -