کدخبر: ۱۰۱۶۹۹ لینک کوتاه

گزارش رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۲ نشان می دهد

رشد ۵ درصدی صنایع آب و برق در دوران رکود

صنایع «آب، برق و گاز» ایران در ۹ ماهه نخست سال گذشته و در شرایطی که سایر بخش های صنعت کشور در رگود به سر می برد، توانست با رشد مثبت روبرو شود.

بررسی های «اقتصادنیوز» از «گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی» در 9 ماهه نخست سال 92 که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، نشان می دهد: در این دوره رشد بخش «صنایع و معادن» ایران 6.3- درصد بوده است و از میان چهار زیربخش این گروه نیز، سه زیربخش با رشدی منفی روبرو بوده اند.

بر این اساس، در 9 ماهه سال گذشته، رشد زیربخش معدن معادل 3- درصد، رشد زیربخش صنعت معادل 7.3- درصد و رشد زیربخش ساختمان 6.5- درصد بوده و تنها زیربخش «آب، برق و گاز» با رشد مثبت 5.1 درصدی روبرو شده است.

در این دوره میزان تولید ناخالص گروه صنایع و معادن بر اساس قیمت های ثابت سال 1383، ۳۵ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان بوده که سهم زیربخش های «معدن»، «صنعت»، «ساختمان» و «آب، برق و گاز» در آن به ترتیب یکهزار و ۶۳۵ میلیارد تومان، ۲۲ هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان، ۹ هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان و ۲ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان اعلام شده است.

همچنین میزان تولید ناخالص گروه صنایع و معادن (به قیمت های جاری) ۱۵۱ هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان، و تولید ناخالص زیربخش های «معدن»، «صنعت»، «ساختمان» و «آب، برق و گاز» به ترتیب ۶ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان، ۷۵ هزار و ۹9 میلیارد تومان، ۶۰ هزار و ۸۹7 میلیارد تومان و ۸ هزار و ۷۲9 میلیارد تومان بوده است.

جدول: رشد تولید ناخالص داخلی در گروه صنایع و معادن و زیربخش های آن

نام بخش

رشد سال 91 (درصد)

رشد 9 ماهه 92 (درصد)

معدن

-2.5

-3

صنعت

-8.5

-7.5

برق، آب و گاز

1.1

5.1

ساختمان

-3.6

-6.5

کل گروه صنایع و معادن

-6.4

-6.3