کدخبر: ۱۰۰۴۷۳ لینک کوتاه

در انتظار تورم

آیا تورم دغدغه ای حیاتی برای سیاستگذاران ایرانی بوده است؟

در سه دهه گذشته میانگین تورم در جهان روندی نزولی داشته است اما روند تورم در ایران نشان می دهد سیاستگذاران ایرانی طی چند دهه گذشته توجه خود را بر کنترل تورم معطوف نکرده اند.

مرتضی کاظمی - پژوهشگر اقتصادی
اگر چه در یک سال گذشته موفقیت‌هایی در کنترل تورم حاصل شده است اما در دو ماه اول سال 1393 نسبت به استمرار انگیزه‌ها برای کنترل تورم، تردیدهایی ابراز شده است.
این موضوع می‌تواند این سوال را ایجاد کند آیا اساساً تورم، دغدغه‌ای حیاتی برای سیاستگذاران ایرانی بوده است؟
امید به کنترل تورم، دغدغه سیاستگذاران ایرانی است. اما اشتباه فکر می‌کنیم اگر بپنداریم بزرگ‌ترین دغدغه جدی سیاستگذاران ایرانی کنترل تورم است. شواهد زیادی تاییدکننده این ادعاست. مهم‌ترین شاهد این ادعا، چند دهه تورم مستمر و پابرجاست.
هر چند امیدواریم عزم جدی برای کنترل تورم و بازسازی ساختارهای اقتصادی به صورت جدی پیگیری شود اما شواهدی وجود دارد که در ارتباط با این موضوع بر نگرانی کارشناسان اقتصادی افزوده می‌شود. نمودار تورم (رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده) تاییدکننده این موضوع است که طی چند دهه گذشته سیاستگذاران ایرانی توجه کافی برای کنترل تورم نداشته‌اند.
برعکس، در سه دهه گذشته میانگین تورم در جهان روندی نزولی داشته است. همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، تورم در ابتدای دهه 1980 کمتر از 13 درصد بوده و به مرور در سال‌های اخیر به زیر پنج درصد رسیده است. همان‌گونه که در نمودار مشاهده می‌شود روندی مشابه برای کشورهای خاورمیانه نیز اتفاق افتاده است.


نمودار تورم در ایران - سال‌های 1961 تا 2013
منبع (بانک جهانی)


نمودار میانگین تورم در جهان - سال‌های 1981 تا 2013
منبع (بانک جهانی)

 

نمودار تورم در کشورهای خاورمیانه (MENA) - سال‌های 1981 تا 2013
منبع (بانک جهانی)