کدخبر: ۱۰۰۵۸۶ لینک کوتاه

رونق ساختمان سازی در چهارگوشه تهران

کمترین ساخت و ساز در قلب پایتخت

مناطق مرکزی تهران کمترین میزان ساخت و سازهای شهری را دارند و بیشتر ساخت و سازها در چهار گوشه نقشه شهری پایتخت به وقوع می پیوندد.

بررسی های «اقتصاد روز» از آمار رسمی «اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور» که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می دهد: در نیمه نخست سال گذشته، مجموعا 13 هزار و 246 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که ساخت 106 هزار و 32 واحد ساختمانی را مجاز اعلام کرده است.

بر اساس این آمار، کمترین تعداد واحدهای ساختمانی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی در مناطق 22، 12، 13، 21 و 6 تهران و بیشترین تعداد واحدهای ساختمانی پیش بینی شده در مناطق 5، 4، 2، 18 و یک بوده است.

بر پایه آمارهای مرکز آمار ایران، در حالی که در نیمه نخست سال 92 در منطقه 5 تهران برای ساخت 16 هزار و 194 واحد ساختمانی مجوز صادر شد، شمار واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی منطقه 22 تهران کمتر از 10 درصد این میزان (یکهزار و 349 واحد) بود.

جدول: تعداد واحدهای پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی به تفکیک مناطق تهران

رونق ساختمان سازی در چهارگوشه تهران

کمترین ساخت و ساز در قلب پایتخت

مناطق مرکزی تهران کمترین میزان ساخت و سازهای شهری را دارند و بیشتر ساخت و سازها در چهار گوشه نقشه شهری پایتخت به وقوع می پیوندد.

بررسی های «اقتصاد روز» از  آمار رسمی «اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور» که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می دهد: در نیمه نخست سال گذشته، مجموعا 13 هزار و 246 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که ساخت 106 هزار و 32 واحد ساختمانی را مجاز اعلام کرده است.

بر اساس این آمار، کمترین تعداد واحدهای ساختمانی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی در مناطق 22، 12، 13، 21 و 6 تهران و بیشترین تعداد واحدهای ساختمانی پیش بینی شده در مناطق 5، 4، 2، 18 و یک بوده است.

بر پایه آمارهای مرکز آمار ایران، در حالی که در نیمه نخست سال 92 در منطقه 5 تهران برای ساخت 16 هزار و 194 واحد ساختمانی مجوز صادر شد، شمار واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی منطقه 22 تهران کمتر از 10 درصد این میزان (یکهزار و 349 واحد) بود.

جدول: تعداد واحدهای پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی به تفکیک مناطق تهران

تعداد پروانه

مساحت زیربنا

تعداد واحد

منطقه 1

487

1613445

5422

منطقه 2

808

1503480

7571

منطقه 3

355

1149907

3777

منطقه 4

981

1682753

10104

منطقه 5

1016

2803781

16194

منطقه 6

308

526395

2535

منطقه 7

603

642097

4223

منطقه 8

790

580196

4766

منطقه 9

533

433631

3917

منطقه 10

757

457318

4623

منطقه 11

420

417523

2668

منطقه 12

350

345760

2091

منطقه 13

433

352390

2478

منطقه 14

814

590003

4951

منطقه 15

975

680072

5286

منطقه 16

480

362886

2848

منطقه 17

643

514614

4352

منطقه 18

778

762212

6192

منطقه 19

385

426725

2922

منطقه 20

787

869068

5260

منطقه 21

349

395039

2503

منطقه 22

194

600815

1349

کل تهران

13246

17710110

106032