کدخبر: ۱۰۱۹۴۷ لینک کوتاه

با پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی انجام شد

ابلاغ آیین نامه قانون حفاظت از دریاها در مقابل آلودگی به مواد نفتی

قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی که در جلسه اواخر اردیبهشت ماه امسال به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش"اقتصاد نیوز" به نقل از وزارت راه وشهرسازی، در بخشی از این آیین نامه با اشاره به ایجاد دفتر ثبت نفت آمده است ، این دفاتر جزء اسناد قابل استناد کشتی ها وتاسیسات نفتی بوده وقابل ارایه در مراجع قضایی است و تاسیسات نفتی و نفتکش ها، کشتی ها وشناورهایی که در آبهای موضوع این قانون تردد یا توقف می کنند مکلفند دفتر مذکور را بر اساس مفاد این آیین نامه نگهداری کنند.

در این آیین نامه همچنین درخصوص الزامات دفتر ثبت نفت هم آمده است :ثبت اطلاعات در دفتر ثبت نفت باید به طور صحیح وکامل صورت گیرد و مشخصات کشتی یا تاسیسات نفتی باید در ابتدای دفتر ثبت نفت وبالای همه صفحات آن درج شود.

همچنین پایان هر صفحه از دفتر ثبت نفت باید توسط فرمانده کشتی یا مسئول تاسیسات نفتی یا نفتکش و شناور امضاء ومهر شود .ضمنا تحویل هر گونه مواد زاید نفتی به تسهیلات دریافت مواد زاید و هرگونه خرابی یا از کار افتادگی تجهیزات مربوط به عملیات جداسازی نفت باید در دفتر ثبت نفت درج شود.
این آیین نامه آمده است :هر گونه تخلیه یا دفع نفت که به منظور نجات جان اشخاص یا رفع خطر از نفتکش ، تاسیسات نفتی، شناور وکشتی غیرکنوانسیونی یا در اثر سانحه یا هر شرایط ناخواسته دیگر صورت گرفته باشد باید به همراه دلایل مربوط در دفاتر ثبت نفت، ثبت گردد.دفتر ثبت نفت هم باید در محلی نگهداری شود که به راحتی برای بازرسین در دسترس باشد
بر اساس مواد دیگری از این آیین نامه هر کشتی غیرنفتکش با ظرفیت ناخالص (400) تن وبیشتر وهر کشتی نفتکش با ظرفیت ناخالص(150)تن وبیشتر مکلف است اطلاعات و گزارشهای مربوط به عملیات محوطه موتورخانه را در هنگام عملیاتی همچون برداشت آب توازن یا شستشوی مخازن سوخت ، جمع آوری ، انتقال و تحویل بازمانده نفت (لجن)، تخلیه یا دفع آب خن و یا سوختگیری یا دریافت روغن روان کننده بر اساس
عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفتر ثبت نفت – عملیات فضای موتورخانه ( کشتی کنوانسیونی )ثبت ونگهداری کند.

همچنین هر کشتی نفتکش با ظرفیت ناخالص (150)تن وبیشتر مکلف است اطلاعات و گزارشهای مربوط به عملیات بار و توازن خود را در هنگام انجام عملیاتی همچون بارگیری یا تخلیه کالای نفتی، پاکسازی وشستشوی مخازن کالا ، تخلیه آب توازن وتخلیه آب از مخازن لجن و دفع پسماندها بر اساس عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفترثبت– عملیات فضای موتورخانه ( کشتی کنوانسیونی )ثبت ونگهداری کند.

بر اساس مواد دیگر این آیین نامه هر کشتی نفتکش با ظرفیت ناخالص کمتر از (150) تن وهر کشتی غیرنفتکش با ظرفیت ناخالص از (50) تا (400) تن و هر کشتی مسافری با ظرفیت حمل (40) نفر مسافر وبیشتر مکلف است اطلاعات و گزارشهای مربوط به فضای موتورخانه را در هنگام عملیاتی همچون شستشوی مخازن سوخت ، جمع آوری ، انتقال و تحویل بازمانده نفت، دفع وتخلیه آب خن بر اساس عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفتر ثبت نفت – عملیات فضای موتورخانه ( کشتی کنوانسیونی )ثبت ونگهداری کند.

بر اساس تبصره این ماده قانونی کشتی های غیر کنوانسیونی با ظرفیت ناخالص از (25) تا (50) تن از ابتدای سال 1396 مشمول مقررات این ماده هستند.

در ماده دیگری از این آیین نامه آمده است :هر کشتی نفتکش غیر کنوانسیونی با ظرفیت ناخالص کمتر از (150) تن مکلف است اطلاعات و گزارشهای مربوط به عملیات بار وتوازن خود را هنگام بارگیری یا تخلیه کالای نفتی پاکسازی و شستشوی مخازن کالا ، تخلیه آب توازن و دفع پسماندها بر اساس عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفتر ثبت نفت – بارکشتیهای غیرکنوانسیونی ثبت ونگهداری کند.

تاسیسات نفتی هم مکلفند اطلاعات و گزارشهای مربوط به عملیات تلمبه خانه و مخازن خود را هنگام شستشوی مخازن نفت یا مخازن سوخت تاسیسات جمع آوری انتقال وتحویل بازمانده نفت و سوختگیری یا دریافت روغن روان کننده به صورت فله بر اساس عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفتر ثبت نفت – تاسیسات نفتی( فضای تلمبه خانه ومخازن) ثبت ونگهداری کند. بر اساس این آیین نامه بازرسان ذیصلاح می توانند در هر زمانی دفتر ثبت نفت کشتی ، سکو یا تاسیسات نفتی را مورد بازرسی قرار دهند.همچنین سازمان باید بر اساس زمان بندی ابلاغی خود از دفاتر ثبت نفت کشتی ها وتاسیسات نفتی بازرسی کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مفاد این آیین نامه برای اجرای مجازاتهای تعیین شده در قانون اقدام کنند.

این مصوبه در تاریخ 8/3/93 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.