کدخبر: ۱۵۰۶۵۷ لینک کوتاه

کدام خانه‌ها در مردادماه بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار

در مردادماه سال ۱۳۹۵ کدام واحدهای آپارتمانی بیشترین معاملات مسکن را به خود اختصاص داده‌اند؟

آماری از تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا، قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی، سطح زیربنای هر واحد مسکونی و ارزش هر واحد مسکونی توسط روابط عمومی بانک مرکزی ارائه شده است.

بر اساس آمارها، در مردادماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 17 هزار واحد مسکونی رسید.

تعداد معاملات انجام شده به تفکیک عمر بنای واحد مسکونی
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مردادماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 51.7 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع در مردادماه سال 1395 نشان می‌دهد که در شهر تهران واحدهای آپارتمانی با محدوده قیمت هر متر مربع 30 تا 35 میلیون ریال با سهم 13.8 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و واحدهایی با محدوده قیمتی هر متر مربع 25 تا 30 میلیون ریال با سهم 13 درصد و 20 تا 25 میلیون ریال با سهم 10.9 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مردادماه سال 1395 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 15.2 درصد اختصاص داشته است؛ واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم‌های 14.4 و 13.1درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 52.9 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
در مردادماه سال 1395 تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت کل هر واحد نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی با ارزش 150 تا 200 میلیون تومان با اختصاص سهم 13.8 درصد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهای دارای ارزش 100 تا 150 و 200 تا 250 میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 13.7 و 11.4 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مردادماه سال 1395 حدود 52.8 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 300 میلیون تومان اختصاص داشته است.