کدخبر: ۱۰۰۵۳۶ لینک کوتاه

گزارش مرکز آمار از نیمه نخست سال ۹۲ نشان می دهد

یک چهارم ساخت و ساز کشور در تهران

یک چهارم ساختمان های کشور در تهران ساخته می شود.در نیمه نخست سال گذشته، مجموع «مساحت زیربنا»ی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی صادر شده در سراسر کشور ۷۷ هزار و ۴۴۰.۲ متر بوده که از این میان ۱۷ هزار و ۷۱۰.۱ متر مربع معادل ۲۴.۴ درصد مربوط به شهر تهران بوده است.

بررسی های «اقتصاد روز» از آمار رسمی «اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور» که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است نشان می دهد: در نیمه نخست سال گذشته، مجموع «مساحت زیربنا»ی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی صادر شده در سراسر کشور 77 هزار و 440.2 متر بوده که از این میان 17 هزار و 710.1 متر مربع معادل 24.4 درصد مربوط به شهر تهران بوده است.

در این دوره زمانی، «تعداد واحدهای مسکونی» پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادره در شهر تهران، 106 هزار و 32 واحد بوده که معادل 24.1 درصد از کل واحدهای مسکونی مندرج در پروانه های ساختمانی سراسر کشور (= 462 هزار و 233 واحد) بوده است.

البته شهر تهران به لحاظ «تعداد پروانه های ساختمانی» صادر شده سهمی کمتر از یک هشتم کل پروانه های ساختمانی کل کشور را دارد (12 درصد) اما از آنجا که بیشتر ساختمان های تهران در تعداد طبقات و واحدهای بیشتری ساخته می شود، تعداد واحدها و میزان زیربنای ساختمان های پایتخت، سهمی نزدیک به یک چهارم ساختمان های کشور را دارد. میانگین تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در هر پروانه احداث ساختمان در کشور حدود 4 واحد محاسبه شده، اما شهر تهران با میانگین 8 واحد مسکونی در هر پروانه، دارای بالاترین میانگین است.

همچنین از مجموع پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده در تهران، حدود 0.2 درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، 0.3 درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، 1.1 درصد برای احداث ساختمان‌های 3 طبقه، 4.3 درصد برای احداث ساختمان‌های 4 طبقه و 94 درصد برای احداث ساختمان‌های 5 طبقه و بیشتر صادر شده است.

در مقایسه نیمه نخست سال 92 با مدت مشابه سال قبل از آن در تهران، تعداد پروانه‌های احداث ساختمان در حدود 12.1 درصد، تعداد واحد مسکونی 3 درصد و زیربنای آنها 3.8 درصد کاهش داشته است.

جدول: مقایسه پروانه های ساختمانی صادرشده در تهران با سایر شهرها – نیمه نخست 92 

کل کشور

تهران

سایر شهرها

درصد سهم تهران

تعداد پروانه های صادرشده

118451

13292

105159

12

زیربنای پیش بینی شده (هزار مترمربع)

75440.2

17710.1

57730.1

24.4

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده

462233

106032

356201

24.1