کدخبر: ۱۰۲۴۵۳ لینک کوتاه

با وجود اجرای دو گام از هدفمندی صورت گرفت؛

ایران، همچنان پیشتاز مصرف انرژی

در حالی که بیشترین مسئله ای که به عنوان هدف برای اجرای هدفمندی عنوان می شد کنترل مصرف انرژی بود، تازه ترین سخنان نشان می دهد که ایران ﺟﺰو کﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﺪت اﻧﺮژی ﺑﺴیﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣیﺷﻮد.

به گزارش اقتصادنیوز، آنچه که از زمان آغاز اجرای هدفمندی عنوان می‌شد این بود که مصرف انرژی از جمله سوخت و حامل‌های انرژی کنترل شود. هرچند که این هدف در مقاطع کوتاهی کنترل و باز هم به روند سابق خود بازمی‌گشت.

حدود یک ماه قبل، مهر در این رابطه گزارش داده بود که با وجود گذشت دو ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی، رشد مصرف بنزین هم کنترل نشده است.

این گزارش به استناد آماری بود که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منتشر کرده بود که نشان می‌داد مصرف بنزین کماکان در حال افزایش است.

نگاهی به صحبت‌هایی که پیش از این و در دولت‌های گذشته نیز اعلام می‌شد نشان می‌دهد که رشد مصرف انرژی همواره در اولین اولویت‌هایی بود که برای اجرای قانون هدفمندی عنوان شده بود.

با این حال، حتی در فاز اول هدفمندی نیز این هدف محقق نشد و در نهایت مقایسه ساده آمارهای منتشر شده از سوی دولت نشان داد که این روند افزایشی مصرف سوخت کنترل نشده است.

در این میان، معاون سازمان بهره‌وری انرژی در صحبت‌هایی، رتبه ایران در مصرف انرژی را با دیگر کشورها مقایسه کرده است. طبق صحبت‌های امیر دودابی، ایﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟیﺪ کﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت وﺿﻌیﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺟﺰو کﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﺪت اﻧﺮژی ﺑﺴیﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣیﺷﻮد.

صحبت‌های وی به خوبی نشان می‌دهد که مصرف انرژی در ایران وضعیت مناسبی ندارد و رشد آن، هشداردهنده است. چرا که به گفته دودابی، ایﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟیﺪ کﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت وﺿﻌیﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺟﺰ کﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﺪت اﻧﺮژی ﺑﺴیﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣیﺷﻮد و ﺷﺪت ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎیی اﻧﺮژی در کﺸﻮر ﻧﻪ‌ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ کﺸﻮرﻫﺎی نفت‌خیز  ﺑﺴیﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ است، ﺑﻠکﻪ از ﺑﺮﺧی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻈیﺮ ﺧﺎورﻣیﺎﻧﻪ ﻧیﺰ ﺑیﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

مسئله زمانی مهم‌تر می‌شود که روشن شود منابع انرژی از جمله منابع برق و آب رو به کاهش است. همین مسئله هم باعث شده تا وزارت نیرو هشدارهای مختلفی برای مصرف آب و برق بدهد.