کدخبر: ۱۰۲۵۰۴ لینک کوتاه

در خرداد ۹۳ اتفاق افتاد

عبور چک های برگشتی از مرز نیم میلیون برگ

برای نخستین بار پس از آذرماه ۹۱، تعداد چک های برگشتی در خردادماه امسال بار دیگر از ۵۰۰ هزار برگ فراتر رفت.

بررسی های «اقتصادنیوز» از آمار «تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران» که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد: در خرداد ماه امسال 4 میلیون و 88 برگ چک به ارزش 1013.8 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران مبادله شده که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد 1.1 درصد و از نظر ارزش 13.1 درصد کاهش داشته اما نسبت به ماه مشابه سال 92 به ترتیب 6.1 و 9.6 درصد رشد نشان می دهد.

در همین ماه، 507 هزار برگ چک به ارزش بیش از 50.6 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت خورده که تعداد و ارزش آن نسبت به ماه قبل به ترتیب 9.4 درصد و 4.2 درصد افزایش یافته است. البته در مقایسه با زمان مشابه سال قبل، این رشد به ترتیب 20.9 درصد و 29.9 درصد بوده است.

بعد از آذرماه 91 که تعداد چک های برگشتی 507 هزار برگ بود، در تمام ماه های پس از آن، تعداد این نوع چک ها کمتر از نیم میلیون برگ بوده است.

بر اساس این گزارش، در خرداد ماه 93، نسبت چک های برگشتی به مبادله شده از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 12.4 درصد و 5 درصد بود که در مقایسه با اردیبهشت ماه 93 (با نسبت های 11.2 درصد و 4.2 درصد) افزایش نشان می دهد. در مقایسه خرداد 93 با خرداد 92 نیز، این نسبت از نظر تعداد 1.5 درصد و از نظر ارزش 0.8 درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

جدول1: آمار چک های مبادله شده و برگشتی- خرداد 93 به خرداد 92 

تعداد اسناد مبادله شده (هزار برگ)

ارزش اسناد مبادله شده (هزار میلیارد ریال)

تعداد اسناد برگشتی (هزار برگ)

ارزش اسناد برگشتی (هزار میلیارد ریال)

درصد اسنادبرگشتی به مبادله شده (تعداد)

خرداد 92

3851

925308

420

38960

10.9

خرداد 93

4088

1013783

507

50604

12.4

درصد تغییر

6.1

9.6

20.9

29.9

1.5


جدول 2: آمار چک های برگشتی- فروردین 91 تا خرداد 93 

ماه

تعداد اسناد برگشتی (هزار برگ)

فروردین 91

391

اردیبهشت 91

536

خرداد 91

555

تیر 91

539

مرداد 91

519

شهریور 91

511

مهر 91

500

آبان 91

512

آذر 91

507

دی 91

463

بهمن 91

455

اسفند 91

486

فروردین 92

291

اردیبهشت 92

415

خرداد 92

420

تیر 92

430

مرداد 92

427

شهریور 92

413

مهر 92

425

آبان 92

442

آذر 92

435

دی 92

461

بهمن 92

477

اسفند 92

446

فروردین 93

362

اردیبهشت 93

464

خرداد 93

507