کدخبر: ۱۱۱۶۶۰ لینک کوتاه

«غشان» چه میزان درآمد حاصل از فروش کسب کرد؟

شیر پاستوریزه پگاه خراسان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۳ مبلغ یک هزار و ۴۹۳ میلیارد و ۲۰۴ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.

به گزارش اقتصادنیوز ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در دوره 9 ماهه یاد شده معادل یک هزار و 493 میلیارد و 204 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کاای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 132 میلیارد و 811 میلیون ریال رسید.

«غشان»، از سود ناخالص نیز هزینه های عمومی کسر و با افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن مبلغ 65 میلیارد و 575 میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی به آن اضافه شد و مبلغ 137 میلیارد و 937 میلیون ریال سود خالص دوره کسب شد و بر این اساس مبلغ 1699 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 145 میلیارد و 998 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.