کدخبر: ۱۰۳۰۸۲ لینک کوتاه

«هافینگتن پست» در تحلیلی از تحولات اخیر خاورمیانه:

اسرائیل را سرزنش کنید، نه ایران را

نشریه آمریکایی «هافینگتن پست» در تحلیلی از آمریکا و متحدان غربی اش به دلیل حمایت هایشان از رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه و تلاش برای مقصر جلوه دادن ایران در عدم حل و فصل بحران خاور میانه انتقاد کرد.

 گزارش «اقتصادنیوز» شبکه خبری آمریکایی «هافینگتن پست» در تحلیلی با عنوان «ایران را به خاطر بحران خاور میانه سرزنش نکنید» نوشت: در میان خونریزی و هرج و مرج ناشی از آخرین حملات نظامی اسرائیل به غزه، گروهی ضدایرانی، ایران را در این قتل عام مقصر دانستند. بعضی از تحلیلگران جنگ اخیر غزه را در بستر چشمانداز خاورمیانه نو -که با انقلاب 57 ایران آغاز شد- تفسیر می کنند. بستری که منجر به ظهور «دولت اسلامی» (داعش سابق) در عراق و سوریه به عنوان بخشی از جنگهای فرقهای بین شیعیان به رهبری ایران و اعراب سنی شد و افزایش خصومت بین ایران و عربستان سعودی را به بار آورد.

هافینگتن پست ادامه داد: تحلیلگران دیگری این جنگ را ناشی از اتحاد حماس، حزبالله و ایران میداند که وسیلهای برای ابراز خصومت آنها نسبت به اسرائیل است. اما این ادعا تلاشی عامدانه برای منحرف کردن توجهات از علل ریشهای جنگ اسرائیل (همچون اشغال کرانه باختری و بیتالمقدس از اکتبر 1967، محاصره غزه از سال 2007، مصادره اراضی فلسطینیها برای ساخت شهرکهای یهودینشین و سرقت منابع طبیعی این کشور) است.

نویسندگان این تحلیل با اشاره به اینکه «زمانی که اسرائیل شروع به ساخت نخستین استقرارگاههای خود در کرانه باختری کرد، انقلاب اسلامی ایران به وقوع نپیوسته بود و رقابتی نیز میان عربستان سعودی و ایران وجود نداشت» افزود: طی دوران ریاستجمهوری محمد خاتمی، ایران بارها اعلام کرد که هر راهحلی که میان فلسطین و اسرائیل برای فلسطین قابل قبول باشد، برای ایران هم قابل پذیرش است. خاتمی همچنین پیشنهاد «توافق بزرگ» که در آن ایران از حماس و حزبالله حمایت میکرد را مطرح کرد که از سوی ایالات متحده رد شد. تلاش هاشمیرفسنجانی برای بهبود روابط با آمریکا که شامل بهبود روابط اسرائیل و فلسطین بود نیز، توسط دولت بیل  کلینتون رد شده بود.

هافینگتنپست ادامه داد: در شرایط کنونی، ایران -به جز در سخنان آیتالله خامنهای- در مورد جنگ غزه سکوت کرده است؛ چرا که روحانی در تلاش برای بهبود روابط ایران و غرب است. حتی چندی پیش تندروها در ایران، روحانی را به قطع کمک به حزبالله و حماس متهم کردند.

به نوشته این نشریه، چشمانداز خاورمیانه امروز با وضعیت سال 57 یکسان نیست؛ بنابراین تحلیلهایی که جنگ فعلی اسرائیل و فلسطین را با این چشمانداز تفسیر میکنند، عوامل مهم دیگری چون تخطی اسرائیل از قوانین بینالمللی و تغییر سیاست آن را نادیده گرفتهاند.

هافینگتنپست همچنین تاکید می کند: حامیان رژیم اسرائیل ادعا می کنند که این کشور دموکراتترین دولت خاورمیانه است و از طرف دیگر اکثریت مردم عادی اسرائیل اقدامات خشونتآمیز دولت را نمیپذیرند؛ این دو ادعا متناقض هستند. اگر مردم اسرائیل واقعاً اقدامات افراطگرایانه نتانیاهو و همتایان دستراستیاش را نمیپذیرند نباید در انتخابات به نفع او رای میدادند؛ همانطور که در ایران، با آنکه نامزدها کم و بیش از میان نخبگان حکومتی انتخاب میشوند، مردم به نامزد اعتدالگرا (حسن روحانی) رای دادند.

تحلیلگران این موسسه خبری –تحلیلی آمریکایی مینویسند: مصونیت اسرائیل در انجام جرائم جنگی به شرایط فعلی قابل تعمیم است. حمایت مطلق آمریکا از اسرائیل و عدم حمایت ایران از فلسطین، منجر به اشاعه این مصونیت شده است. به جای سرزنش ایران، نیاز مبرمی به پایان دادن مصونیت اسرائیل تحت فشار قوانین بینالمللی است؛ چه در اقدامات جنگی و چه غیر آن. اکنون زمان آن فرا رسیده که اسرائیل به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد. بدیهی است که قوانین مشابه در صورتی که حماس هم مرتکب چنین جرایمی شود باید در مورد او هم به اجرا درآید.

هافینگتنپست در پایان تاکید می کند: پرواضح است که بدون رعایتِ عدالت، نه اسرائیل به صلح پایدار دست خواهد یافت و نه فلسطینیان به دولتی مستقل و آزاد خواهند رسید. این در حالی است که نتانیاهو صلح پایدار را تنها در گورستانهای آرامی میجوید که به اسرائیل اجازه ادامه سیاستهای توسعه طلبانهاش را میدهد. اکنون زمان آن است تا به جای سرزنش ایران، به جستوجوی علت اصلی بروز چنین مشکلاتی بپردازیم.