کدخبر: ۱۳۸۳۶۹ لینک کوتاه

بیانیه مشترک آمریکا و روسیه درباره توافق ترک مخاصمه در سوریه

آمریکا و روسیه دوشنبه شب در بیانیه مشترکی شروط ترک مخاصمه در سوریه از روز ۸ اسفند و نحوه نظارت بر آن را اعلام کردند.

به گزارش پایگاه اینترنتی «اورینت نیوز»، دراین بیانیه آمده است: آمریکا و روسیه به عنوان روسای مشترک «گروه بین المللی حمایت از سوریه» (ISSG) وبا هدف رسیدن به حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه با احترام کامل به نقش اساسی سازمان ملل، مصمم به حمایت کامل برای توقف مناقشه سوریه وایجاد شرایطی برای گذار سیاسی موفقیت آمیز تحت رهبری سوری ها وتسهیل شده توسط سازمان ملل به منظور اجرای کامل بیانیه مونیخ گروه بین المللی حمایت از سوریه درتاریخ 11 فوریه 2016 و قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل، بیانیه های سال 2015 وین وبیانیه 2012 ژنوهستند.

دراین ارتباط وبرای پیشبرد تصمیم های 11 فوریه گروه بین المللی حمایت از سوریه ، آمریکا و روسیه به عنوان روسای مشترک این تشکل و کارگروه آتش بس آن، تصویب شروطی را برای توقف خصومت ها درسوریه که ضمیمه این بیانیه است درروز 22 فوریه اعلام و پیشنهاد کردند که توقف خصومت ها ساعت صفر روز 27 فوریه (8 اسفند) به وقت دمشق باشد. توقف مخاصمه شامل طرف هایی درمناقشه سوریه می شود که اعلام تعهد کرده وشروط آن را پذیرفته باشند. توقف خصومت ها مطابق با قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد و بیانیه های گروه بین المللی حمایت ازسوریه، شامل داعش وجبهه النصره یا سایر سازمان های تروریستی مشخص شده توسط شورای امنیت نمی شود.

هریک ازطرف های درگیر درخصومت های نظامی یا شبه نظامی بجز داعش، جبهه النصره یا سایر سازمان های تروریستی مشخص شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، حداکثر تا ساعت 12 روز 26 فوریه (به وقت دمشق) تعهد خود را به شروط این توافق، به فدراسیون روسیه یا آمریکا به عنوان روسای مشترک گروه بین المللی حمایت ازسوریه اعلام خواهد کرد.

به منظور اجرای توقف مخاصمه به شیوه ای که باعث بهبود وضعیت ثبات ومحافظت از طرف های شرکت کننده درآن شود، فدراسیون روسیه وآمریکا آماده اند تا با یکدیگر در زمینه تبادل اطلاعات مرتبط همکاری کنند . اقدامات نظامی شامل حملات هوایی نیروهای مسلح سوریه ، نیروهای مسلح روسیه وائتلاف تحت رهبری آمریکا همچنان برضد داعش، جبهه النصره و دیگر سازمان های تروریستی مشخص شده توسط شورای امنیت سازمان ملل، ادامه خواهد یافت.

فدراسیون روسیه و آمریکا با یکدیگر و با سایر اعضای «کارگروه آتش بس» برای ترسیم مناطق تحت تصرف داعش وجبهه النصره ودیگر سازمان های تروریستی همکاری می کنند.

آمریکا و روسیه آماده اند که به عنوان روسای مشترک «کارگروه آتش بس» در هماهنگی با سایر اعضای این کارگروه، سازکارهای موثری برای بهبود تبعیت نیروهای دولتی سوریه و سایر نیروهای حامی آنها و نیز گروه های مخالف مسلح ازآتش بس ونظارت براین امر، ایجاد کنند. برای دستیابی به این هدف وارتقای توقف پایدار وموثر خصومت ها، فدراسیون روسیه و آمریکا اقدام به ایجاد خط تماس تلفنی ویژه و درصورت نیاز یک کارگروه برای تبادل اطلاعات خواهند کرد. برای رسیدگی به موارد عدم تبعیت از شروط ترک مخاصمه ، باید هرگونه تلاشی برای ارتباط بین همه طرف ها انجام شود تا تنش ها به سرعت از بین برود و پیش از کاربرد زور باید از تمام ابزارهای غیر قهری استفاده شود. آمریکا و روسیه به عنوان روسای مشترک گروه بین المللی حمایت ازسوریه چنین مدالیته ها ومعیارهای اجرایی را درصورت ضرورت، ایجاد خواهند کرد. آمریکا وفدراسیون روسیه ازهمه طرف های سوری، کشورهای منطقه ودیگران در جامعه بین المللی می خواهند که ازتوقف فوری خشونت وخونریزی درسوریه حمایت وبه ارتقای سریع وموثر وموفقیت آمیز فرایند گذار سیاسی با کمک سازمان ملل ومطابق با قطعنامه 2254 شورای امنیت وبیانیه 11 فوریه گروه بین المللی حمایت ازسوریه وبیانیه های 2015 وین و بیانیه 2012 ژنو کمک کنند.

ضمیمه
شروط توقف خصومت ها درسوریه:
توقف خصومت ها درسراسر سوریه غیر ازداعش، جبهه النصره وسایر گروه های تروریستی مشخص شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، شامل طرف هایی می شود که هم اکنون درگیر خصومت های نظامی یا شبه نظامی برضد طرف های دیگر هستند.

مسئولیت های مخالفان مسلح سوری درپاراگراف یکم ذیل ومسئولیت های نیروهای مسلح سوریه وهمه نیروهای حامی یا مرتبط با نیروهای سوریه درپاراگراف دوم ذیل آمده است.

1- گروه های مخالف مسلح برای شرکت کردن در توقف خصومت ها ، حداکثر تا ساعت 12 روز 26 فوریه 2016 (به وقت دمشق) آمادگی خود را در خصوص این تعهدات به آمریکا یا فدراسیون روسیه اعلام می کنند.

این تعهدات ها شامل این موارد می شود:

- اجرای کامل قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد است که با اجماع در 18 دسامبر سال 2015 تصویب شد که شامل آمادگی برای مشارکت در روند مذاکرات سیاسی با میانجی گری سازمان ملل می شود.
- توقف حملات با هر سلاحی از جمله راکت ، خمپاره ، موشک های هدایت شونده ضد تانک علیه نیروهای مسلح سوریه و تمام نیروهای مرتبط با آن.
- خودداری از گرفتن یا تلاش برای گرفتن قلمرو از طرف های دیگر آتش بس .
- اجازه دادن به نهادهای انسانی برای دسترسی سریع ، ایمن ، بدون مانع و پایدار در کل منطقه تحت کنترل عملیاتی آنها واجازه دادن برای رسیدن کمک های بشردوستانه به همه مردم نیازمند به کمک .
- استفاده متناسب از زور (یعنی زوری بیش از حد نیاز برای پاسخ به یک تهدید فوری به کار نرود) در مواردی که برای دفاع از خود ایجاب می کند.

2- تعهدات فوق الذکر را گروه های مسلح مخالف رعایت خواهند کرد مشروط به اینکه نیروهای مسلح سوریه وهمه نیروهای حامی ومرتبط با نیروهای مسلح سوریه، حداکثر تا ساعت 12 روز 26 فوریه (به وقت دمشق) موافقت خود با شروط ذیل وپذیرش این شروط را به فدراسیون روسیه اعلام کنند.

- اجرای کامل قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد که با اجماع در 18 دسامبر سال 2015 به تصویب رسید که شامل آمادگی برای مشارکت درروند مذاکرات سیاسی با کمک سازمان ملل متحد می شود.
- توقف حملات با هر سلاحی از جمله بمباران هوایی نیروی هوایی سوریه و نیروهای هوایی فدراسیون روسیه برضد گروه های مخالف مسلح تایید شده به عنوان طرف های توافق ترک مخاصمه .
- خودداری از گرفتن یا تلاش برای گرفتن قلمرو از طرف های دیگر آتش بس .
- اجازه دادن به نهادهای انسانی برای دسترسی سریع ، ایمن ، بدون مانع و پایدار در کل منطقه تحت کنترل عملیاتی آنها واجازه دادن برای رسیدن کمک های بشردوستانه به همه مردم نیازمند به کمک .
- استفاده متناسب از زور (یعنی زوری بیش از حد نیاز برای پاسخ به یک تهدید فوری به کار نرود) در مواردی که برای دفاع از خود ایجاب می کند.

فدراسیون روسیه وآمریکا به عنوان روسای مشترک گروه بین المللی حمایت ازسوریه و کارگروه آتش بس در گروه بین المللی حمایت ازسوریه، آماده اند تا بطور مشترک ایجاد تماس های موثر ورویه های لازم برای جلوگیری ازحمله نیروهای مسلح روسیه، حمله ائتلاف تحت امر آمریکا ضد داعش، حمله نیروهای مسلح سوریه ونیروهای حامی آن وحمله دیگر طرف های توقف خصومت ها به طرف های شرکت کننده درتوقف خصومت ها را تضمین کنند.

همه طرف ها همچنین متعهد می شوند که برای آزادی زودهنگام افراد بازداشت شده بخصوص زنان و کودکان اقدام کنند.

هر یک از طرف ها می تواند نقض یا نقض بالقوه توقف خصومت ها را از طریق دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل یا دو کشور رئیس(روسیه و آمریکا ) به اطلاع «کارگروه آتش بس» برساند.

دفتر فرستاده ویژه و دو کشور رئیس کارگروه آتش بس، ترتیباتی برای ارتباط با سایر طرف ها اتخاذ خواهند کرد وبه اطلاع عموم خواهند رساند که هرطرف چگونه باید موارد نقض به اطلاع کارگروه آتش برساند.

آمریکا و فدراسیون روسیه به عنوان روسای مشترک تایید می کنند که توقف خصومت ها بطور بی طرفانه وشفاف با پوشش گسترده رسانه ای، تحت نظارت قرار خواهد گرفت.

منبع: ایرنا