کدخبر: ۱۳۸۶۲۱ لینک کوتاه

کوتاه از کدال:

عملکرد «دسبحا»، «وآذر»، « وپترو»، «وسپه»، «وملت» و «ونیرو» در بهمن ماه

شرکت‌های «دسبحا»، «وآذر»، « وپترو»، «وسپه»، «وملت» و «ونیرو» عملکرد یک ماه خود را منتشر کردند.

ارزش بازار شرکت دارویی سبحان در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 معادل یک هزار و 135 میلیارد و 875 میلیون ریال افزایش یافت.

شرکت دارویی سبحان صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای بهمن ماه سال جاری و با سرمایه 698 میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 992 میلیارد و 323 میلیون ریال و ارزش بازار 6 هزار و 745 میلیارد و 536 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن معادل بدون تغییر ماند در حالی که ارزش بازار آن با مبلغ یک هزار و 135 میلیارد و 875 میلیون ریال افزایش ، به مبلغ 7 هزار و 881 میلیارد و 411 میلیون ریال رسید. «دسبحا» در ماه گذشته سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد.

کسب یک میلیارد و 854 میلیون ریال سود واگذاریهای «وآذر» در بهمن ماه
شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل ریال سود شناسایی کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای بهمن ماه سال جاری و با سرمایه 100 میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 8 میلیارد و 107 میلیون ریال و مبلغ 9 میلیارد و 961 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل یک میلیارد و 854 میلیون ریال سود شناسایی کرد.

گفتنی است این شرکت در بهمن ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک میلیون ریال خریداری کرد.

«وآذر» در ابتدای بهمن ماه سال 94 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 45 میلیارد و 888 میلیون ریال و ارزش بازار 51 میلیارد و 868 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن معادل 8 میلیارد و 106 میلیون ریال کاهش یافت و به 37 میلیارد و 782 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز معادل یک میلیارد و 701 میلیون ریال کاهش یافت و به 50 میلیارد و 167 میلیون ریال رسید.

«وپترو» در بهمن ماه فقط خریدار بود
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 خریدار سهام چند شرکت بورسی بود اما سهام هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای بهمن ماه سال جاری و با سرمایه یک هزار و 820 میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 890 میلیارد و 131 میلیون ریال و ارزش بازار یک هزار و 294 میلیارد و 292 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن معادل 15 میلیارد و 831 میلیون ریال افزایش یافت و به 950 میلیارد و 962 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز معادل یک هزار و 294 میلیارد و 292 میلیون ریال افزایش یافت و به یک هزار و 447 میلیارد و 571 میلیون ریال رسید.

گفتنی است «وپترو» در بهمن ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 15 میلیارد و 831 میلیون ریال خریداری کرد و طی این دوره سهام هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد.

انتشار عملکرد یک ماهه «وسپه»
ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری سپه در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 معادل یک هزار و 120 میلیارد و 516 میلیون ریال افزایش یافت.

شرکت سرمایه‌گذاری سپه صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای بهمن ماه سال جاری و با سرمایه سه هزار و 588 میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 6 هزار و 308 میلیارد و 268 میلیون ریال و ارزش بازار 7 هزار و 492 میلیارد و 983 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن معادل 56 میلیارد و 897 میلیون ریال کاهش یافت و به 6 هزار و 251 میلیارد و 371 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن با مبلغ یک هزار و 120 میلیارد و 516 میلیون ریال افزایش، به مبلغ 8 هزار و 613 میلیارد و 499 میلیون ریال رسید .

«وسپه» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده فروش معادل 124 میلیارد و 583 میلیون ریال ومبلغ 136 میلیارد و 209 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 11 میلیارد و 626 میلیون ریال سود شناسایی کرد.

گفتنی است این شرکت در بهمن ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده فروش معادل 68 میلیارد و 686 میلیون ریال خریداری کرد.

نگاهی بر عملکرد بهمن ماه «وملت»
شرکت سرمایه گذاری ملت در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی هیچ سودی شناسایی نکرد.

شرکت سرمایه گذاری ملت صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای بهمن ماه سال جاری و با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده فروش و مبلغ 432 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت هیچ سودی شناسایی نکرد.

گفتنی است این شرکت در بهمن ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده فروش معادل 432 میلیون ریال خریداری کرد.

«وملت» در ابتدای بهمن ماه سال 94 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده سه میلیارد و 851 میلیون ریال و ارزش بازار سه میلیارد و 499 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن معادل بدون تغییر ماند در حالی که ارزش بازار آن با مبلغ 616 میلیون ریال افزایش، به مبلغ چهار میلیارد و 115 میلیون ریال رسید.

سود بیش از 10 میلیارد ریالی «ونیرو» از بابت واگذاری‌های بهمن ماه
شرکت سرمایه گذاری نیرو در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 10 میلیارد و 245 میلیون ریال سود شناسایی کرد.

شرکت سرمایه گذاری نیرو صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای بهمن ماه سال جاری و با سرمایه 400 میلیارد ریال،تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 33 میلیارد و 695 میلیون ریال و مبلغ 43 میلیارد و 940 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 10 میلیارد و 245 میلیون ریال سود شناسایی کرد.

گفتنی است این شرکت در بهمن ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده فروش معادل 23 میلیارد و 514 میلیون ریال خریداری کرد.

«ونیرو» در ابتدای بهمن ماه سال 94 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 179 میلیارد و 190 میلیون ریال و ارزش بازار 138 میلیارد و 144 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن معادل 10 میلیارد و 181 میلیون ریال کاهش یافت و به 169 میلیارد و 9 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز با مبلغ 13 میلیارد و 399 میلیون ریال افزایش، به مبلغ 151 میلیارد و 543 میلیون ریال رسید.

منبع: سنا