کدخبر: ۱۰۰۱۶۸ لینک کوتاه

ابلاغ بخشنامه جدید صادراتی/ دریافت ضمانتنامه بانکی به جای عوارض

گمرک اعلام کرد: برای اقلام صادراتی مشمول پرداخت عوارض صادراتی، درصورتیکه متقاضی توانایی پرداخت فوری عوارض متعلقه رانداشته باشد پس ازدرخواست صاحب کالا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر میسر است.

به گزارش اقتصاد روز، گمرک ایران طی بخشنامه ای به کلیه گمرکات کشور اعلام کرد: باعنایت به مفاد سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی برحمایت همه جانبه از صادرات و به منظور کمک به روند صادرات و جبران کمبود نقدینگی صادرکنندگان اجازه داده می شود، ضمن رعایت مقررات براساس شرایط ذیل برای اقلام صادراتی مشمول پرداخت عوارض صادراتی درصورتیکه متقاضی توانایی پرداخت فوری عوارض متعلقه رانداشته باشد به تشخیص گمرک محل پس ازدرخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی ایشان با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر اقدام گردد:

1. ضمانت نامه برای واحدهای تولیدی بمدت 6 (شش) ماه از تاریخ صدور ضمانتنامه مشروط براینکه تاریخ سررسیدضمانتنامه مذکورحداکثرتاپایان بهمن ماه سال جاری باشد.

2. ضمانت نامه برای سایر صادر کنندگان بمدت 3(سه)ماه ازتاریخ صدورضمانتنامه مشروط براینکه تاریخ سررسیدضمانتنامه مذکورحداکثرتاپایان بهمن ماه سال جاری باشد.

بدیهی است نام ضمانتنامه گذار(مضمون عنه)درمتن ضمانتنامه می بایست بانام صاحب کالا درمتن اظهارنامه یکسان باشد وگمرکات موظفند جهت اطمینان ازصحت اصالت ضمانت نامه های صادره ازسوی بانکها موضوع راازطریق شعبه صادرکننده مجوز یاشعبه سرپرستی ذیربط ویاازطریق سامانه های تحت وب معرفی شده بصورت کتبی استعلام لازم رابعمل آورند.

مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

این بخشنامه به امضای محمدرضانادری معاون فنی امور گمرکی و سیدجواد باقری معاون توسعه مدیریت گمرک ایران رسیده است.