کدخبر: ۱۰۲۱۶۲ لینک کوتاه

ترکیب مصالح ساختمان ها در تهران با سایر شهرها متفاوت است

حکمرانی بتون آرمه و اسکلت فلزی در پایتخت

ترکیب مصالح به کار رفته در ساخت وساز در تهران با میانگین کشوری تفاوت های معناداری دارد: در حالی که نزدیک به ۱۸ درصد از ساختمان های کشور در پاییز ۹۲ با «آجر و آهن» (بدون اسکلت فلزی) ساخته شده اند، در تهران هیچ ساختمانی با چنین مصالحی ساخته نشده است.

بررسی های «اقتصاد نیوز» از «گزارش پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در فصل پاییز سال 1392» که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می دهد: در شهر تهران، ترکیب مصالح ساختمان ها به دو دسته تقسیم می شود؛ بتون آرمه و اسکلت فلزی. از مجموع 3 هزار و 875 پروانه صادرشده در این فصل، 2 هزار 272 پروانه (معادل 58.6 درصد) برای ساختمان های «بتون آرمه» و یکهزار و 602 پروانه (معادل 41.3 درصد) برای ساختمان های «اسکلت فلزی» بوده و هیچ پروانه ای برای ساخت و ساز با «آجر و آهن» یا «آجر و چوب» یا «بلوک سیمانی» که در برابر حوادثی همچون زلزله بسیار نا امن هستند، صادر نشده است.

با این حال، ترکیب مصالح ساختمانی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی کل کشور با تهران متفاوت است. از مجموع 32 هزار و 569 پروانه ساختمانی صادرشده در سراسر کشور طی پاییز 92، سهم ساختمان های بتون آرمه ای 18 هزار و 772 پروانه (معادل 57.6 درصد)، ساختمان های اسکلت فلزی 7 هزار و 719 پروانه (معادل 23.7 درصد)، ساختمان های آجر و آهنی 5 هزار و 782 پروانه (معادل 17.8 درصد) و سایر ساختمان ها 296 پروانه (معادل 0.9 درصد) بوده است.

جدول: ترکیب مصالح ساختمانی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی- پاییز 92 

نوع مصالح

تهران (تعداد)

تهران (درصد)

کل کشور (تعداد)

کل کشور (درصد)

اسکلت فلزی

1602

41.3

7719

23.7

بتون آرمه

2272

58.6

18772

57.6

آجر و آهن

0

0

5782

17.8

سایر مصالح

1

0

296

0.9

کل

3875

100

32569

100