کدخبر: ۱۰۱۵۳۶ لینک کوتاه

با ثبت رقم ۳۵.۴ درصدی در زمستان ۹۲ اتفاق افتاد

پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی در ۱۳ سال اخیر

نرخ مشارکت اقتصادی در فصل زمستان سال ۹۲ به ۳۵.۴ درصد رسید که پایین ترین رقم در تمام سال های مورد بررسی مرکز آمار ایران بوده است.

بررسی های «اقتصادنیوز» از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان 92 که توسط مرکز آمار ایران انجام شده، نشان می دهد: در فصل زمستان سال گذشته، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر 10.5 درصد بوده است؛ نرخی که در شرایط عادی چندان نگران کننده نیست، اما نرخ مشارکت اقتصادی در این دوره زمانی نشان از نامناسب بودن وضعیت بازار کار ایران دارد.

بر اساس این گزارش، در زمستان 92، نرخ مشارکت اقتصادی کل به 35.4 درصد کاهش یافت که در تمام دوره های مورد بررسی مرکز آمار ایران (از سال 1380 تاکنون) بی سابقه است. پیش از این، رکورد کمترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به پاییز سال 1390 با نرخ 35.7 درصد بوده است.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد: در فصل مورد بررسی نرخ مشارکت اقتصادی مردان 60.6 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان 10.3 درصد بوده است. همچنین در روستاها، نرخ مشارکتی بالاتر از شهرها به ثبت رسیده است: به ترتیب 36.7 و 34.9 درصد.

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، «فعال» (یعنی شاغل یا بیکارِ در جستجوی کار) هستند.

جدول: تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی 1392-1388

سال

فصل

نرخ مشارکت اقتصادی (درصد)

1388

بهار

40.5

تابستان

39.7

پاییز

38.5

زمستان

36.8

1389

بهار

38.8

تابستان

39.1

پاییز

37.9

زمستان

37.2

1390

بهار

38.8

تابستان

37.0

پاییز

35.7

زمستان

38.9

1391

بهار

37.9

تابستان

38.0

پاییز

37.2

زمستان

36.6

1392

بهار

39.3

تابستان

39.1

پاییز

36.7

زمستان

35.4