کدخبر: ۱۰۱۵۰۴ لینک کوتاه

در اردیبهشت ۹۳ نسبت به فروردین ماه رخ داد

کاهش نسبت چک های برگشتی به کل چک ها

نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله شده در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ در مقایسه با فروردین ماه امسال، از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱.۳ درصد و ۰.۵ درصد کاهش نشان می دهد.

بررسی‌های «اقتصادنیوز» از آمار «تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران» که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد: در اردیبهشت‌ماه امسال بیش از 4.136 میلیون برگ چک به ارزش 1166.4 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران مبادله شده که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد 42.7 درصد و از نظر ارزش 94.5 درصد رشد داشته و نسبت به ماه مشابه سال 92 نیز به ترتیب 2.3 و 18.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

در همین ماه، 464 هزار برگ چک به ارزش بیش از 48.579 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت‌خورده که تعداد و ارزش آن نسبت به ماه قبل به ترتیب 28.2 درصد و 72.3 درصد افزایش یافته است. البته در مقایسه با زمان مشابه سال قبل، این رشد به ترتیب 10.3 درصد و 4.7 درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، در اردیبهشت‌ماه 93، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 11.2 درصد و 4.2 درصد بود که در مقایسه با فروردین‌ماه 93 (با نسبت‌های 12.5 درصد و 4.7 درصد) کاهش نشان می‌دهد. البته در مقایسه اردیبهشت‌ماه سال 1393 با اردیبهشت‌ماه سال 1392، این نسبت از نظر تعداد 0.9 درصد افزایش و از نظر ارزش 0.5 درصد کاهش را به ثبت رسانده است.

جدول: چک‌های مبادله شده و برگشتی در اردیبهشت‌ماه 93

دوره

تعداد اسناد مبادله شده (هزار برگ)

ارزش اسناد مبادله شده (هزار میلیارد ریال)

تعداد اسناد برگشتی (هزار برگ)

ارزش اسناد برگشتی (هزار میلیارد ریال)

درصد اسنادبرگشتی به مبادله شده (تعداد)

درصد اسنادبرگشتی به مبادله شده (مبلغ)

اردیبهشت 92

4043

985588

415

46058

10.3

4.7

اردیبهشت 93

4137

1166350

464

48579

11.2

4.2

درصد تغییر

2.3

18.4

11.6

5.5

0.9

-0.5