کدخبر: ۱۰۱۹۰۷ لینک کوتاه

رونق ساخت برج های مسکونی در غرب پایتخت

یک پنجم ساخت وسازهای تهران در منطقه ۲۲

بیش از ۲۲ درصد ساخت وسازهای مسکونی شهر تهران در پاییز پارسال در منطقه ۲۲ صورت گرفته است.

بررسی های «اقتصاد نیوز» از «گزارش پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در فصل پاییز سال 1392» که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می دهد: بیش از 22 درصد زیربنای پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی تهران، برای منطقه 22 در منتهی الیه غربی پایتخت در نظر گرفته شده است.

در دوره مورد بررسی، از مجموع 8335 هزار متر مربع زیربنای پیش بینی شده برای ساخت و ساز مسکونی در مناطق 22گانه تهران، منطقه 22 با زیربنای 1896 هزار متر مربع و سهم 22.7 درصدی در صدر قرار داشته، منطقه 2 با زیربنای 960 هزار متر مربع و سهم 11.5 درصدی در رده دوم بوده و منطقه یک با زیربنای 746 هزار متر مربع و سهم 9 درصدی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

جالب آنکه از حیث «تعداد» پروانه های ساختمانی صادرشده در مناطق مختلف شهر تهران، منطقه 22 با 71 پروانه، سهمی تنها 1.6 درصدی از تعداد پروانه های ساختمانی را به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که نشان می دهد ساختمان های مسکونی ساخته شده در این منطقه بسیار بلندمرتبه و پرتراکم تر از سایر مناطق تهران هستند. زیربنای پیش بینی شده در هر پروانه ساختمانی صادرشده در منطقه 22 به طور متوسط 26706 متر مربع بوده است؛ در حالی که متوسط زیربنای پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی کل شهر، 1897 متر مربع اعلام شده است.

همچنین منطقه 13 با زیربنای 104 هزار متر مربع (معادل 1.2 درصد)، منطقه 16 با زیربنای 109 هزار متر مربع (معادل 1.3 درصد) و منطقه 9 با زیربنای 116 هزار متر مربع (معادل 1.4 درصد) کمترین زیربناهای پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی فصل پاییز 92 را داشته اند.

جدول: تعداد پروانه های ساختمانی و زیربنای پیش بینی شده در آنها به تفکیک مناطق تهران- پاییز 92

منطقه

تعداد پروانه صادرشده

سهم تعداد (درصد)

زیربنا (متر مربع)

سهم زیربنا (درصد)

منطقه 1

209

4.8

746342

9

منطقه 2

258

5.9

960444

11.5

منطقه 3

126

2.9

296434

3.6

منطقه 4

309

7

495038

5.9

منطقه 5

210

4.8

481135

5.8

منطقه 6

107

2.4

500412

6

منطقه 7

184

4.2

197271

2.4

منطقه 8

313

7.1

234199

2.8

منطقه 9

136

3.1

116081

1.4

منطقه 10

264

6

162147

1.9

منطقه 11

161

3.7

149835

1.8

منطقه 12

189

4.3

225029

2.7

منطقه 13

143

3.3

103703

1.2

منطقه 14

303

6.9

238836

2.9

منطقه 15

315

7.2

260425

3.1

منطقه 16

144

3.3

108919

1.3

منطقه 17

292

6.6

215040

2.6

منطقه 18

203

4.6

271402

3.3

منطقه 19

138

3.1

245153

2.9

منطقه 20

212

4.8

201386

2.4

منطقه 21

107

2.4

229657

2.8

منطقه 22

71

1.6

1896116

22.7

کل تهران

4394

100

8335004

100