کدخبر: ۱۲۲۰۲۴ لینک کوتاه

نگاهی بر صورت های مالی سال گذشته «ومعادن»

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در پایان دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۸ هزار و ۹۲۹ میلیارد و ۲۸ میلیون ریال سود انباشته در حسابهای خود منظور کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات صورت های مالی سال 93 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ پنج هزار و 530 میلیارد و 121 میلیون ریال درآمد حاصل سود سرمایه گذاریها و فروش سرمایه گذاریها داشت که پس از کسر هزینه های عمومی، اداری از آن و با افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن سود عملیاتی دوره به پنج هزار و 463 میلیارد و 421 میلیون ریال رسید.

به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای متفرقه افزوده شد و با کسر هزینه های مالی و مالیات از آن، مبلغ پنج هزار و 201 میلیارد و 821 میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ 325 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای دوره اضافه شد و در نهایت مبلغ 8 هزار و 929 میلیارد و 28 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.