کدخبر: ۱۳۵۸۸۴ لینک کوتاه

کوتاه از کدال/ از زیان «قصفها» تا عملکرد ۹ ماهه «ساراب»

شرکت قند اصفهان و سیمان داراب گزارش عملکرد ۹ ماهه و شرکت سرمایه‌گذاری پردیس، عمران و توسعه فارس و قند هگمتان برای سه ماهه نخست سال صورت‌های مالی خود را منتشر کردند.

به گزارش اقتصادنیوز، در ادامه انتشار گزارش عملکردهای شرکت‌ها در سامانه کدال، شرکت‌های قند اصفهان، سرمایه‌گذاری پردیس، شرکت عمران توسعه فارس، شرکت قند هگمتان و شرکت‌ سیمان داراب گزارش‌هایی را منتشر کردند.

براین اساس؛ شرکت قند اصفهان و سیمان داراب گزارش عملکرد 9 ماهه و  شرکت سرمایه‌گذاری پردیس، عمران و توسعه فارس و  قند هگمتان برای سه ماهه نخست سال صورت‌های مالی خود را منتشر کردند
که در ادامه شرح کوتاهی از این گزارشات  را می‌خوانید.


«قصفها» طی 9 ماه زیان ده بود
شرکت قند اصفهان صورت های مالی 9 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش ، «قصفها» در دوره 9 ماهه یاد شده مبلغ یک هزار و 487 میلیارد و 910 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت که با کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن سود ناخالص دوره به مبلغ 94 میلیارد و 993 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری کسر و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 50 میلیارد و 902 میلیون ریال رسید.

از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی کسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن زیان خالص دوره به مبلغ 9 میلیارد و 687 میلیون ریال بدست آمد و بر این اساس مبلغ 50 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت.

از زیان خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال کسر شد و در نهایت مبلغ 9 میلیارد و 221 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

اختصاص 171 ریال سود به ازای هر سهم «ثپردیس»
شرکت سرمایه گذاری پردیس در دوره سه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 مبلغ 51 میلیارد و 339 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 171 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

شرکت سرمایه گذاری پردیس صورت های مالی سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 95 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، «ثپردیس» در دوره سه ماهه یاد شده مبلغ 243 میلیارد و 69 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت که با کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن سود ناخالص دوره به مبلغ 74 میلیارد و 962 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 72 میلیارد و 383 میلیون ریال رسید.

از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهای متفرقه به آن سود خالص دوره به مبلغ 51 میلیارد و 339 میلیون ریال بدست آمد و بر این اساس مبلغ 171 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 427 میلیارد و 416 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

پوشش 21 درصدی پیش بینی‌های «ثفارس»
در دوره سه ماهه نخست سال با اختصاص 99 ریال سود به ازای هر سهم معادل 21 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

شرکت عمران و توسعه فارس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 95 را با سرمایه 598 میلیارد و 437 میلیون ریال و بصورت حسابرسی نشده مبلغ 470 ریال اعلام کرده است و طی دوره سه ماهه نخست سال با اختصاص 99 ریال سود به ازای هر سهم معادل 21 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت طی سه ماهه نخست سال موفق شد معادل 16 درصد از فروش، 13 درصد از بهای تمام شده کالای فروش رفته، 17 درصد از سود ناخالص، 18 درصد از هزینه های عمومی، اداری و 17 درصد از سود ناخالص را پوشش دهد.

کسب 344 میلیارد ریال درآمد طی سه ماه «قهگمت»
شرکت قند هگمتان در دوره سه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 مبلغ 344 میلیارد و 210 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش کسب کرد.

شرکت قند هگمتان صورت های مالی سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 95 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، «قهگمت» در دوره سه ماهه یاد شده مبلغ 344 میلیارد و 210 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت که با کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن سود ناخالص دوره به مبلغ 55 میلیارد و 67 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 42 میلیارد و 779 میلیون ریال رسید.

از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن سود خالص دوره به مبلغ 24 میلیارد و 320 میلیون ریال بدست آمد و بر این اساس مبلغ 89 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 143 میلیارد و 814 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

نگاهی بر عملکرد 9 ماهه «ساراب»
شرکت سیمان داراب صورت های مالی 9 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، «ساراب» در دوره 9 ماهه یاد شده مبلغ 611 میلیارد و 637 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت که با کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن سود ناخالص دوره به مبلغ 115 میلیارد و 54 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 72 میلیارد و 935 میلیون ریال رسید.

از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن سود خالص دوره به مبلغ 148 میلیارد و 430 میلیون ریال بدست آمد و بر این اساس مبلغ 165 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 453 میلیارد و 741 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.