کدخبر: ۱۳۸۷۸۶ لینک کوتاه

کوتاه از کدال

شرکت‌های «وبهمن»، «ثمسکن»، «شکازرون» و «شتران» عملکردهای خود را طی یک سال و ۹ ماه منتشر کردند.

شرکت سرمایه گذاری بهمن در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 مبلغ یک هزار و 53 میلیارد و 582 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.
شرکت سرمایه گذاری بهمن صورت های مالی یکساله منتهی به 30 آذر ماه 94 را بصورت حسابرسی شده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، «وبهمن» در سال مالی یاد شده و با سرمایه دو هزار و 420 میلیارد ریال مبلغ 720 میلیارد و 741 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری داشت که با کسر هزینه های عمومی، اداری و هزینه های عملیاتی به آن، سود عملیاتی دوره به مبلغ 526 میلیارد و 806 میلیون ریال رسید.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی کسر و با افزوده شدن درآمدهای متفرقه به آن، سود خالص دوره به مبلغ 527 میلیارد و 544 میلیون ریال بدست آمد و بر این اساس مبلغ 218 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ یک هزار و 53 میلیارد و 582 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

اختصاص 418 ریال سود به ازای هر سهم «ثمسکن»
شرکت سرمایه گذاری مسکن در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 مبلغ یک هزار و 255 میلیارد و 485 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 418 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

شرکت سرمایه گذاری مسکن صورت‌های مالی یکساله منتهی به 30 آذر ماه 94 را بصورت حسابرسی شده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، «ثمسکن» در سال مالی یاد شده و با سرمایه پنج هزار میلیارد ریال مبلغ یک هزار و 443 میلیارد و 270 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش سرمایه گذاری داشت که با کسر هزینه های عمومی،اداری و افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن، سود عملیاتی دوره به مبلغ یک هزار و 330 میلیارد و 51 میلیون ریال رسید.

ازسود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و با افزوده شدن درآمدهای متفرقه به آن، سود خالص دوره به مبلغ یک هزار و 255 میلیارد و 485 میلیون ریال بدست آمد و بر این اساس مبلغ 418 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ یک هزار و 333 میلیارد و 549 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

انتشار عملکرد 9 ماهه پتروشیمی کازرون
شرکت پتروشیمی کازرون در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 مبلغ 11 میلیارد و 217 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 17 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

شرکت پتروشیمی کازرون بهشهر صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 را بصورت حسابرسی شده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، «شکازرون» در سال مالی 94 درآمدی کسب نکرد و زیان عملیاتی دوره با احتساب هزینهای اداری عمومی و هزینه های عملیاتی به مبلغ 8 میلیارد و 954 میلیون ریال رسید.

از زیان عملیاتی درآمدهای غیر عملیاتی کسر شد و سود خالص دوره به مبلغ 11 میلیارد و 217 میلیون ریال بدست آمد و بر این اساس مبلغ 17 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 20 میلیارد و 255 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

پیش‌بینی 328 ریال سود به ازای هر سهم «شتران» در سال 95
شرکت پالایش نفت تهران در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 مبلغ دو هزار و 626 میلیارد و 294 میلیون ریال سود برای پایان دوره در حساب‌های خود پیش‌بینی کرد که نسبت به سال جاری معادل 16 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شرکت پالایش نفت تهران صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت اعلام کرد در دوره 12 ماهه یاد شده، مبلغ 127 هزار و 861 میلیارد و 583 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خواهد داشت که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن، سود ناخالص دوره به مبلغ چهار هزار و 406 میلیارد و 748 میلیون ریال می‌رسد.

از سود ناخالص دوره هزینه‌های اداری عمومی کسر و سود عملیاتی دوره، مبلغ دو هزار و 546 میلیارد و 827 میلیون ریال محاسبه شد.

از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی به آن افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ دو هزار و 626 میلیارد و 294 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 328 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

در این پیش‌بینی سود خالص هر سهم با سرمایه هشت هزار میلیارد ریال، مبلغ 328 ریال برآورد شد.

منبع: سنا