کدخبر: ۱۰۲۱۴۱ لینک کوتاه

در سال ۹۲ اتفاق افتاد

رشد ۲۵ درصدی هزینه های خانوار شهری

متوسط هزینه های سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته، با ۲۵.۴ درصد افزایش نسبت به سال ۹۱ به ۲۰۶ میلیون و ۳۴ هزار ریال رسید.

به گزارش اقتصاد نیوز، مرکز آمار ایران «گزارش متوسط هزینه و درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی در سال 92» را منتشر کرد که براساس آن، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری 206 میلیون و 34 هزار ریال اعلام شده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 25.4 درصد افزایش نشان می دهد. از کل هزینه سالانه خانوار شهری 54 میلیون و 934 هزار ریال با سهم 26.7 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 151 میلیون و 100 هزار ریال با سهم 73.3 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 21.9 درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با 45.2 درصد مربوط به مسکن بوده است.

گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 204 میلیون و 410 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، 22.2 درصد افزایش داشته است.

منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که 29.9 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 16.6 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 53.5 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

در همین حال، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی 129 میلیون و 610 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 19.8 درصد افزایش نشان می دهد.
از کل هزینه سالانه خانوار روستایی 56 میلیون و 103 هزار ریال با سهم 43.3 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 73 میلیون و 507 هزار ریال با سهم 56.7 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 24.8 درصد مربوط به هزینه ی آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 27.7 درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 120 میلیون و 955 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل، 19.4 درصد، افزایش داشته است.
منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که 27.4 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 29.3 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 43.3 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

براساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال 1392، ضریب جینی در مناطق شهری 0.3513، در مناطق روستایی 0.3243 و در کل کشور 0.3650 است.

جدول: متوسط درآمد و هزینه خانوار شهری و روستایی- سال 92 

متوسط هزینه سالانه (هزار ریال)

متوسط درآمد سالانه (هزار ریال)

خانوار شهری

206034

204410

خانوار روستایی

129610

120955