کدخبر: ۱۳۵۸۲۲ لینک کوتاه

اقتصادنیوز بررسی کرد

نرخ بیکاری پاییز ۰.۲ درصد کم شد/ ۳۶ درصد جمعیت بیش از حد استاندارد کار می‌کنند

نرخ بیکاری جمعیت «۱۰ ساله و بیشتر» ایران در پاییز ۹۴ از ۱۰.۹ به ۱۰.۷ درصد رسید؛ همزمان نرخ مشارکت اقتصادی هم کاهش یافت و از ۳۸.۹ به ۳۸.۱ رسید.

به گزارش اقتصادنیوز، مرکز آمار نرخ بیکاری پاییز 94 را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد نرخ بیکاری در جمعیت 10 ساله و بیشتر و 15 ساله و بیشتر 10.7 درصد است که نشان‌دهنده کاهش 0.2 درصدی نسبت به فصل تابستان است.

همچنین نتایج نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادي در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستایی کمتـر بـوده اسـت‌. بررسـی تغییـرات نـرخ مشـارکت اقتصادي کل کشور حاکی از افزایش 0.8 درصدي این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1393) وکـاهش  0.8درصـدي آن نسبت به فصل گذشته (تابستان1394) است.

بررسی نرخ بیکاري جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد 10.7 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاري در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاري کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 93) 0.2 درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان 93) 0.2 درصد کاهش داشته است.

بررسی اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان می‌دهد بخش خدمات با 49.8 درصد بیشترین سـهم اشـتغال را بـه خـود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 32.6 و کشاورزي با 17.6 درصد قرار دارند. بررسی نرخ بیکاري جوانان 15 - 24 ساله حاکی از آن است که 25.4 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکـار بـوده‌انـد. ایـن شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییـرات نـرخ بیکـاري جوانان 15-24 ساله کل کشور نشان می‌دهد این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته و همچنین نسبت بـه فصـل قبـل 0/3 درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاري جوانان 15 - 29 ساله نیز حاکی از آن است که 22.7 درصد از جمعیت فعال 15 -29 ساله بیکار بوده‌اند. این شـاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان15-29 ساله نشان می‌دهدکه این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 0.9 درصد افزایش و نسبت به فصل قبل 0.7 درصد کاهش پیدا کرده است.

بررسی سهم شاغلین 15 ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می‌دهد، 35.9 درصد شاغلین به‌طور معمول بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهاي کار شایسته است نشان می‌دهد در کشـور سـهم زیـادي از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می‌کنند.

شاخص نیروهای کار به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی پاییز 94

شاخص نیروی کار

کل کشور

مرد

زن

نقاط شهری

نقاط روستایی

مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر

38.1

63.2

13.2

37.4

40.1

بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر

10.7

9

18.9

11.7

8.1

بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر

10.7

9

18.9

11.7

8.1

بیکاری جوانان 24-15

25.4

22

40.2

27.8

20.8

بیکاری جوانان 29-15

22.7

18.7

38.5

24.5

18

اشتغال در بخش کشاورزی

17.6

16.6

23.1

4.9

49.3

اشتغال در بخش صنعت

32.6

34.4

22.5

34.9

26.8

اشتغال در بخش خدمات

49.8

49

54.3

60.2

23.9

اشتغال ناقص

10.5

11.6

4.3

8.8

14.8

سهم شاغلین 15 سال و بیشتر با ساعت کار معمول 48 ساعت و بیشتر

35.9

40.4

11.6

37.3

32.2