کدخبر: ۱۰۲۳۶۷ لینک کوتاه

سفیر سابق ایران در چین:

اعتماد جهانی را جلب کرده ایم

سفیر سابق ایران در چین معتقد است که دیدگاه مثبت اعضای ۱+۵ نسبت به مذاکرات هسته ای با ایران موجب شده است که جامعه بین الملل دیگر تهران را یک تهدید هسته ای تلقی نکند.

علی خرم در گفتوگو با اقتصاد نیوز با اشاره به ابراز رضایت اعضای گروه 1+5 از مذاکرات هستهای وین اظهار داشت: گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اقدامات اعتمادساز ایران در آخرین دور مذاکرات هستهای همه حاکی از انتخاب مسیر درست تهران برای دستیابی به توافق جامع هستهای است.

او افزود: علاوه براین اعترافات افرادی چون جان کری وزیرخارجه آمریکا، بر سیاست صحیح ایران در عمل به تعهدات توافق ژنو صحه گذاشت.

سفیر سابق ایران در چین تصریح کرد: خوشبختانه پیشنهاداتی که ایران در راستای حل و فصل شدن ابهامات پرونده هستهایاش ارائه کرده است نیز از سوی طرف مقابل رد نشده است و این امر یعنی آنها از اهتمام تهران برای دستیابی به توافق آگاه هستند و با دیدگاه کارشناسی به ارزیابی خواستههای ایران میپردازند.

او ادامه داد: اعتماد فعلی که در روابط ایران و 1+5 به وجود آمده است، سرمایه عظیمی برای ماست و باید به آن ارج گذاشت؛ چرا که این امر به تغییر دیدگاه افکار عمومی جهان نسبت به برنامههای هستهای تهران منجر میشود.

خرم معتقد است که اعتمادسازی هشت ماه اخیر ایران وضعیت پرونده هستهای ایران را از حالت بحرانی خارج کرده است و ما نتایج آن را در توافق جامع هستهای مشاهده خواهیم کرد.

او تاکید کرد: باور حسن نیت ایران در عادی سازی پرونده هستهایاش حتی میتواند منجر به کاهش مدت زمان توافق جامع هستهای شود و به خواست تهران نسبت به تسریع در توقف اعمال تحریم ها می انجامد.

این استاد دانشگاه یادآور شد:ما در دوره اعتماد سازی میتوانیم به گونهای رفتار کنیم که به کوتاهتر شدن روند اعمال تحریم ها منجر شود.

به گفته خرم پس از سپری کردن دوره اجرای توافق جامع هستهای و اعتماد بخشی به طرف مقابل ما میتوانیم به میزان دلخواه در دانش صلحآمیز هستهای و افزایش تعداد سانتریفیوژهایمان حرکت کنیم.