کدخبر: ۱۵۷۷۶۶ لینک کوتاه

گزارش بیمه مرکزی از توانگری بیمه ها + جدول

براساس گزارش بیمه مرکزی، شرکت بیمه ایران با نسبت توانگری ۴۰ و بیمه میهن با نسبت توانگری ۳۳، به سطح توانگری ۴ و به عبارت دیگر به وضعیت هشدار رسیده‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، بیمه مرکزی ایران، توانگری مالی 26 شرکت بیمه را در قالب یک جدول منتشر کرد.شرکت‌های بیمه براساس نسبت توانگری به سطوح یک تا 5 تقسیم می‌شوند که بدتری سطح توانگری سطح 5 است.در آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه در ماده هفتم آمده است که سطوح نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه به شرح 5 سطح زیر تعیین می‌شوند که عبارتند از:

سطح 1: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با 100 درصد و بیشتر می‌باشد. 
سطح 2: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد می‌باشد. 
سطح 3: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از 50 درصد و کمتر از 70 درصد می‌باشد. 
سطح 4: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از 10 درصد و کمتر از 50 درصد می باشد. 
سطح 5: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه کمتر از 10 درصد می‌باشد.

ماده 8- چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح 2 باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی خود را برای 3 سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف 3 سال حداقل تا سطح 1 ارتقاء خواهد داد.

ماده 9- چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح 3 باشد، مؤسسه موظف است علاوه بر برنامه ترمیم وضعیت مالی، برنامه افزایش سرمایه خود را برای 2 سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف 2 سال حداقل تا سطح 2 ارتقاء خواهد داد.

ماده 10- چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح 4 باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه خود را برای سال مالی آتی تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف 1 سال حداقل تا سطح 3 ارتقاء خواهد داد.

ماده 11- بیمه مرکزی پس از دریافت برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه (موضوع مواد 8، 9، و 10 این آیین نامه)، ظرف مدت 2 ماه آنها را رسیدگی و نتیجه را به موسسات بیمه برای اجرا اعلام می‌نماید. موسسه بیمه موظف است گزارش عملکرد برنامه‌های مذکور را هر 3 ماه یکبار به بیمه مرکزی ارائه نماید.

ماده 12- موسسه بیمه‌ای که نسبت توانگری مالی آن طبق اعلام بیمه مرکزی در یکی از سطوح 3 و 4 باشد علاوه بر اقدامات مذکور در مواد 8 تا 11 این آیین نامه بر حسب مورد، موظف است به نحوی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند یک یا تعدادی از اقدامات زیر را فوراً به مرحله اجرا درآورد:

از پرداخت پاداش به هیات مدیره و مدیران موسسه بیمه خودداری نماید،
از توزیع بیش از 10 درصد سود (سود قابل توزیع به سهامداران) خودداری نماید،
هزینه‌های اداری و عمومی خود را کاهش دهد،
از سرمایه‌گذاری در گزینه‌های معینی خودداری نموده یا بر مقدار آنها محدودیت اعمال نماید،
روش محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای بیمه‌ای که در آینده منعقد می‌شوند را اصلاح نماید،
عملیات صدور بیمه در بخشی از شعب را کاهش دهد،
فعالیتهای برخی از شعب خود را محدود نماید،
عملیات صدور بیمه در شرکتهای تابعه را کاهش دهد،
سهام یا دارایی شرکتهای تابعه را به فروش برساند،
از توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای در رشته های جدید خودداری نماید،
اعضای هیات مدیره و مدیران خود را تغییر دهد.

ماده 13- چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه طبق اعلام بیمه مرکزی در سطح 5 باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت موسسه بیمه را در یک یا چند رشته بیمه‌ای تعلیق یا ابطال نماید.

شرکت بیمه 91 92 93 سطح توانگری برای سال 93 94 سطح توانگری شرکت‌ها در سال 94 95 سطح توانگری برای سال 95
ایران 97 119 82 2 51 3 40 4
آسیا 55 104 90 2 100 1 100 1
دانا 63 111 102 1 111 1 86 2
البرز 159 143 101 1 107 1 102 1
معلم 35 40 101 1 78 2 76 2
پارسیان 67 92 102 1 108 1 100 1
ملت 272 241 204 1 217 1 232 1
رازی 146 94 166 1 138 1 232 1
سامان 108 114 113 1 132 1 146 1
نوین 86 71 91 2 78 2 33 4
پاسارگاد 251 113 105 1 115 1 118 1
کارآفرین 120 130 103 1 100 1 113 1
سینا 102 159 103 1 100 1 113 1
دی 167 42 74 2 13 4 71 2
میهن 446 118 56 3 43 4 58 3
کوثر 501 92 63 3 76 2 104 1
آرمان -- -- -- 0 130 1 87 2
ما -- -- -- 0 339 1 194 1
سرمد -- -- -- 0 -- 0 366 1
تعاون -- -- -- 0 95 2 179 1
اتکایی ایرانیان 1284 1288 840 1 870 1 738 1
حافظ 208 193 141 1 105 1 36 4
امید 803 492 235 1 108 1 135 1
ایران معین 575 520 586 1 577 1 589 1
آسماری -- 93715 268 1 177 1 150 1
اتکایی امین 1633 1509 1516 1 1663 1 1801 1

به گزارش فارس، طبق این جدول شرکت‌های بیمه ایران، بیمه نوین و بیمه حافظ دارای پایین‌ترین سطح توانگری مالی هستند و شرکت‌ بیمه میهن با ثبت سطح توانگری 3 در درج بعدی قرار گرفته است.

اما سطح توانگری 4 برای بیمه ایران، با توجه سهم قابل توجه این شرکت از پرتفوی صنعت بیمه ایفای نقش حاکمیتی در مقاطع مختلف از سوی این شرکت، بسیار نگران کننده به نظر می‌رسد.