سردبیر روزنامه خراسان با حضور در یک برنامه تلویزیونی به وضعیت تاسف‌بار تیراژ رسانه‌های مکتوب در کشور پرداخت.