اقتصاد نیوز: عصرایران با انتشار این ویدئو نوشت دنیا را از نگاه نوزاد ببنید.