کدخبر: ۲۱۹۴۴۸ لینک کوتاه

اصلاح آئین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی

اقتصادنیوز : هیات دولت آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی را اصلاح کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، هیات وزیران در جلسه 9/3/1397 به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (500) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها موضوع تصویب نامه شماره 65859/ت53763هـ مورخ 31/5/1396 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- تبصره های (1) و (3) ماده (1) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده مذکور اضافه می شود:

تبصره 1- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، نسبت به تدوین شیوه نامه اجرایی نحوه و چگونگی استقرار عوامل آن سازمان در مناطق مشمول این آیین نامه برای ایفای کلیه تعهدات اقدام نماید.

تبصره 3- معافیت کالای ملوانی مذکور در ماده (7) این آیین ‌نامه، شامل معافیت از پرداخت حقوق ورودی و سایر وجوهی که به موجب قانون و مقررات، گمرک مسئول وصول آن است تا سقف تعیین شده در ماده فوق الذکر می باشد.

تبصره 4- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کشور، ظرف سه ماه نسبت به تدوین و تصویب طرح ساماندهی بنادر کوچک مشمول این آیین نامه اقدام نماید.

2- در ماده (2)، بعد از عبارت 'خلیج فارس' عبارت 'و دریای عمان' اضافه می شود.

3- متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (5) اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) تلقی می شود:

تبصره 2- نحوه و چگونگی تحویل و تحول کالاهای موضوع این آیین نامه در بنادر و گمرکات مشمول، براساس شیوه نامه ای خواهد بود که باهمکاری سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ می شود. 4- ماده (7) به شرح زیر اصلاح می شود:

الف- عبارت 'تا سقف یکصد میلیون (000 ر000 ر100) ریال'به عبارت 'تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (000 ر000 ر150) ریال' اصلاح می شود.

ب- در تبصره (1)، عبارت 'در هنگام ورود ' به عبارت' در زمان تنظیم و ثبت اظهارنامه اجمالی و خروج شناور' اصلاح می شود.

پ- متن زیر به عنوان تبصره (4) اضافه می شود:

تبصره 4- حمل یا ترانشیپمنت کالا از مبدا بنادر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به گمرکات مجاز به اعمال مقررات ملوانی صرفاً در خصوص شناورهای دریایی سنتی زیر (500) تن مشمول تخفیف مجموع سود بازرگانی به میزان بیست درصد (20%) می باشند. فهرست گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی و نحوه اعمال تخفیف سود بازرگانی مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می شود.

5- ماده (9) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می ­شود:

ماده 9- شناورهای با ظرفیت کمتر از (500) تن که تاریخ گواهینامه ثبت موقت آنها قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه به تأیید سازمان بنادر و دریانوردی رسیده باشد، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین نامه می باشند.

6- در ماده (12)، بعد از عبارت 'در زمان خروج شناورها' عبارت 'خارج از اماکن بندری و گمرکی' اضافه می شود.

7- ماده (13) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می شود:

ماده 13- دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام ورود شناورها (خارج از اماکن بندری و گمرکی)، مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان (اسناد مندرج در مواد (2) و (3) این آیین نامه) را با اسناد و مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) تطبیق و در صورت مطابقت، اسناد کالاهای وارده را ممهور به مهر ورودی یا ثبت سامانه ای (سیستمی) نماید و در صورت عدم مطابقت اطلاعات با اظهارنامه، مراتب را به گمرک اعلام نماید.

تبصره- توزین، بارشماری و ارزیابی کمی و کیفی بار شناورها متناسب با اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست)های ارایه شده توسط مالکان شناورها بر عهده گمرک است و در صورت وجود مغایرت های احتمالی مطابق مواد (104) و (110) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- اقدام خواهد شد.

8- متون زیر به عنوان مواد (19) تا (22) اضافه می شوند:

ماده 19- در اجرای بند (1) تصویب نامه شماره 26096/ت51920هـ مورخ 4/3/1394، نرخ فروش نفت گاز به شناورهای ایرانی زیر (500) تن مشمول این آیین نامه متناسب با مسافت طی شده در آب های جمهوری اسلامی ایران به قیمت فروش برای مصارف داخلی تعیین می شود.

تبصره 1- به منظور اجرای بند (1) تصویب نامه یادشده، کارگروهی با مسئولیت وزارت نفت و عضویت وزارت کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده استانداران استان های ساحلی جنوبی تشکیل و نحوه محاسبه و تعیین میزان مسافت طی شده از هریک از بنادر و گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی در آب های جمهوری اسلامی ایران را ظرف یک ماه ابلاغ خواهند نمود.

تبصره 2- مالکان شناورها موظفند طبق برنامه زمان بندی اعلامی از سوی کارگروه متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت، نسبت به نصب سامانه فنی ردیاب برای کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده و نظارت بر ترددهای دریایی اقدام نمایند.

ماده 20- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مکلفند حداکثر تسهیلات گمرکی و بندری در هنگام پهلوگیری، تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات گمرکی شناورهای مشمول این آیین نامه را ارایه نمایند.

ماده 21- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش حجم واردات کالا از این طریق و میزان حقوق ورودی مأخوذه را به صورت ماهانه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نماید.

ماده 22- مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تکالیف دستگاه های اجرایی ذیربط، بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد و ستاد مذکور موظف است گزارش پیشرفت اجرای این آیین نامه و عملکرد دستگاه های اجرایی را در مقاطع زمانی سه ماهه به هیات وزیران ارایه نماید.