حسن روحانی امروز در خاطره ای که از زمان جنگ نقل کرد، به خاموش کردن پدافند محافظ امام خمینی اشاره کرد، تصمیمی که با ریسک بسیار همراه بود.