رازی که روحانی از زمان جنگ فاش کرد

حسن روحانی امروز در خاطره ای که از زمان جنگ نقل کرد، به خاموش کردن پدافند محافظ امام خمینی اشاره کرد، تصمیمی که با ریسک بسیار همراه بود.