اقتصاد نیوز: سرهنگ علیفر از پیشنهادهای تیم های شهرستانی برای سرمربیگری به او می گوید.