اقتصادنیوز: سخنگوی دولت گفت: این سفر انجام شد و دلیلش احقاق حقوق ملت ایران و رساندن پیغام ملت به افکار عمومی دنیا است.