فیلم| خبر مهم روحانی از فروکش کردن کرونا در 10 استان قرمز

رئیس جمهور گفت: در صورت ادامه همراهی مردم، شاهد اخبار خوشی در هفته های آینده خواهیم بود.