کدخبر: ۱۶۹۴۸۷ لینک کوتاه

مزایده - مناقصه / اجاره کشــتى حمل میعانات گازى از بنادر عسلویه و طاهرى

شرکت پتروشیمی بوعلی سـینا در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى اجاره کشــتى حمل میعانات گازى از بنادر عسلویه و طاهرى به مقصد بندر امام خمینى خود واقع در ماهشــهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی ســایت ۴ ،را از طریق مناقصه عمومى به شرکتهاى توانمند در این زمینه واگذار کند.

شرکت پتروشیمی بوعلی سـینا در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى اجاره کشــتى حمل میعانات گازى از بنادر عسلویه و طاهرى به مقصد بندر امام خمینى خود واقع در ماهشــهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی ســایت 4 ،را از طریق مناقصه عمومى به شرکتهاى توانمند در این زمینه واگذار نماید.

1 -مهلت دریافت اسناد ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه، 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5

2 -آخرین مهلت تسلیم پاکت ارزیابى کیفى و پاکات مناقصه (الف، ب، ج)، 14 روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانى مندرج در بند 5

3 -مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000,172,381,1) یک میلیارد و سیصد و هشــتاد و یک میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار) ریال بصورت ضمانت نامه بانکى معتبر یا وجه نقد.

 4 -زمان بازگشایى پاکات مناقصه روز چهارشنبه مورخ 31/03/1396 مى باشد.

5 -متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی: دفتر امور پیمانها واقع درماهشــهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی بندر امام خمینی(ره) ســایت 4 ،شرکت پتروشیمی بوعلی ســینا یا به سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا: IR.BSPC.WWW مراجعه کنند.