اقتصادنیوز؛ این موشن گرافیکی درباره ساختار و چگونگی به وجود آمدن سوئیفت و نقش آن در ارتباطات مالی بین بانکی را ببینید. (ویدئو از مهر)