دانشمندان پیامدهای انفجار بمب هسته ای حاوی 5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن را بررسی کردند.

دانشمندان پیامدهای انفجار بمب هسته ای حاوی 5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن را بررسی کردند.در این مدل سازی، فرضیه مطرح شد مبنی بر اینکه یک بمب هسته ای به دست تروریست ها بیفتد و آن ها بخواهند که این بمب را منفجر کنند.تاثیر اثرات انفجار بر زندگی مردم در شهری با جمعیت 730 هزار نفر و درجه تاثیر آن بر مردم بررسی شد.