محسن هاشمی در انتهای شورای شهر امروز و بعد از انتخاب شهردار جدید تهران در خصوص حضور نداشتن محمدعلی افشانی در شورای شهر گفت: قرار نبود بیاید/دعوت هم نشده بود/ لازمم نیست بیاید/ حکم را که از وزیر کشور گرفتند ما در خدمتشان هستیم.