افرادی که بیانیه صادر می‌کنند و جشن می‌گیرند، می دانند به چه مناسبت جشن می‌گیرند؟در واقع برجام فضا را برای نفس گرفتن صنعت فراهم کرد.