اقتصادنیوز؛ داده‌های مرکز چشم‌انداز جمعیتی جهان وابسته به سازمان ملل نشان می‌دهد طی 4 دهه آینده، ترکیب سنی جمعیت در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه با سرعت بیشتری رو به پیری می‌‌رود به طوری که در سال 2060 (1439 شمسی) میانگین سنی جمعیت ایران 47 سال خواهد بود.