اقتصادنیوز؛ آخرین تصویری که از لطیفه دختر حاکم دوبی موجود است. او پیش از فرار از دوبی این ویدیو را ساخت و گفت این آخرین ویدیوی اوست. نقشه فرار او به عمان لو رفت و از آن پس هیچ کس لطیفه را ندید. سرنوشت او را در این فایل مشاهده کنید.