اقتصادنیوز؛ بخشی از کوه در محور ارتباطی یاسوج به بابامیدان ریزش کرد. این ریزش خسارتی در پی نداشته و ایمن سازی محیط در حال انجام است./ مهر