اقتصادنیوز؛ «Now This» در گزارشی رفتارهای نامتعارف ترامپ قبل از دوران ریاست جمهوری را بررسی کرده است. این گزارش در پی پاسخ به این پرسش است که چه جذابیت مخربی باعث می شود مردم به این گونه اشخاص جذب شوند و آنها را به مسندی چون ریاست جمهوری برسانند./ انتخاب