بدهکارترین کشورهای خاورمیانه به روایت بانک جهانی

افزایش بدهی خارجی ایران، ترکیه و مصر در سال 2022

کدخبر: ۵۴۵۹۹۹
بدهکارترین کشورهای خاورمیانه در 2022 معرفی شدند. در گزارش سالانه بانـک جهانـی در جمع کشورهای خاورمیانه، بدهی خارجی سه کشور «مصر»، «ایران» و «ترکیه» بـه میـزان قابـل توجهـی افزایـش داشته است.
افزایش بدهی خارجی ایران، ترکیه و مصر در سال 2022

به گزارش اقتصادنیوز، رکورد اقتصادی و فشارهای اقتصادی در سال 2022، فشــار بــر دولت‌هــای دارای بدهــی بــالا را بیشــتر کرد و موجب شد تا شاهد افزایش بدهی برخی از کشورهای خاورمیانه در سال میلادی گذشته باشیم.

روندی که در برخی از کشورها با توجه به تورم بالا بازپرداخت آن با اما و اگر روبروست.

فهرست کشورهای بدهکار

ترکیه: بدهـی خارجـی ترکیـه در سـال 2022  به 435 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده کـه هرچند نسـبت بـه 441 میلیارد و 200 میلیون دلار در سـال 2020 کاهـش داشـته اسـت، اما نسبت به سال 2021 روند آن افزایشی بوده است. براساس گـزارش بانـک جهانـی در مـاه ژوئـن، آژانـس رتبه‌بنـدی اعتبـاری Global P&S ،گـزارش داد کـه ترکیـه بـه دلیـل بدهی‌هــای بالا و مشــکلات اقتصــادی، در برابــر بحــران نقدینگــی آســیب‌پذیر اســت. تــورم بســیار بالا معضلــی اساسـی در این کشور محسوب می شود.

مصر: از سوی دیگر بدهــی خارجــی مصــر در 2022 بــه 143 میلیــارد و 300 میلیون دلار رســید کــه نســبت بــه 129 میلیــارد و 800 میلیون دلار در ســال 2020 روند افزایــشی داشته است. براساس گزارش پایش تحولات تجارت خارجی اتاق ایران؛ ارزیابی‌های صورت گرفته نشان دهنده آن است که مصـر حجم قابل توجهی از پـول‌هـای قـرض گرفتـه شـده خـود را صـرف زیرسـاخت هـا کـرده اسـت و با این شرایط تحلیلگـران براین نکته تاکید می کنند که مصـر پتانسـیل بالایـی بـرای بازپرداخـت بدهـی خـود دارد.

اردن: اما براساس ارزیابی‌ها بدهـی اردن هم در سـال 2022 بالـغ بـر 41 میلیـارد و 800 میلیون دلار بـوده کـه از 38 میلیـارد دلار در سـال 2020 بیشـتر شده بود. عـلاوه بـر وام‌هـای خارجـی، اردن بـه طـور منظـم از همسـایگان ثروتمنـد خـود در خلیـج فـارس کمـک‌هـای اقتصـادی دریافـت مـی کنـد تـا بـه بودجـه خـود تزریـق کنـد. تحلیل‌گران معتقدند با توجه به اینکه درآمـد گردشـگری اردن در حـال افزایـش اسـت این کشور هم امکان بازپرداخت بدهی خود را دارد.

لبنان: براساس گزارش سالانه بانـک جهانـی، بدهـی لبنـان هم درسـال 2022 به 9 میلیارد و 660 میلیون دلار رسید کـه نسـبت بـه بدهی 9 میلیارد و 680 میلیون دلار در سـال 2020 کاهـش داشـته است. ارزیابی‌ها نشان می دهد لبنـان در بحبوحـه بحـران اقتصـادی ویرانگـر قـرار دارد و علیرغـم کاهـش انـدک بدهـی، بسـیاری از نهادهـا تمایلـی بـه وام دادن بـه لبنـان تـا زمانـی کـه اصلاحـات حکومتـی و مبـارزه بـا فسـاد را اجـرا نکنـد، ندارنـد. 

عراق: ارزیابی‌ها نشان دهنده آن است که بدهـی خارجـی عـراق هم تا پایـان سـال 2021 برابر با  3 میلیارد و 250 میلیون دلار بـوده که نسبت به سـال 2020 کاهش یافته است؛  بدهـی عـراق در سال ماقبل آن 3 میلیارد و 260 میلیون دلار بـوده است.

ایران: در گزارش سالانه بانـک جهانـی بدهـی خارجـی ایـران 10 میلیـارد و 400 میلیون دلار برآورد شده که ایـن رقم تقریبـا دو برابـر بدهی سال 2020 بوده است، رقم بدهی ایران در این سال برابر با 5 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است.

سوریه: بدهـی خارجـی سـوریه هم در پایـان سـال 2021 بـه 5 میلیـارد دلار رسـید کـه نسـبت بـه 4 میلیـارد و 800 میلیون دلار در سـال 2020 افزایـش یافتـه اسـت. در این گزارش به این نکته اشاره شده که اقتصـاد سـوریه بـه دلیـل ادامـه جنـگ داخلـی در حـال فروپاشـی اسـت. افـزون بـر ایـن تحریـم هـای آمریـکا و اروپـا علیـه ایـن کشـور بـه اقتصـاد و غیرنظامیـان آسـیب مـی رسـاند.

یمن: ارزیابی‌های سالانه بانـک جهانـی در خصوص بدهی یمن هم از افزایش بدهی خارجی این کشور حکایت دارد. بدهـی کشـور جنـگ زده یمـن در سـال 2022 برابر با 7 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده کـه از  بدهی 7 میلیارد و 100 میلیون دلاری 2020 بیشـتر شده است.

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید
    صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی