دورنمای رشد اقتصادی در سال ۹۷؛

رشد اقتصادی پایین برای اقتصاد ایران عوارض نامطلوبی خواهد داشت. یکی از عوارض رشد اقتصادی پایین، افزایش فاصله بین اقتصاد ایران و سایر کشورهاست

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر