فیلم | پاسخ روحانی به درخواست نمایندگان برای مدیریت جلسات ستاد بحران