مهدی بیگی مدیر عامل موسسه باران

مدیران پرمشغله چگونه زبان انگلیسی می آموزند؟

کدخبر: 456659

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

سـازمانهای پیشـرو و آیندهنگـر همـواره چـه طرحهایی را در اولویت میگذارند؟

 شرکتهایـی کـه میخواهند نگاهی توسـعه گرایانه و گاه تهاجمـی داشـته باشـند چـه اقدامهایـی انجـام میدهنـد؟ کدام سـازمانها سـعی دارند زمینـه رشـد را بـرای پیشـرفت کارکنـان خـود همـوار کننـد؟ مدیـران ایـن سـازمانها چگونـه بـرای چابکـی در آینـده برنامه ریـزی و اقـدام میکننـد؟ شـرکتهای برتر کشـور چگونـه برای فرصتهای پیشرو آماده میشوند؟

یکـی از مهارتهایـی کـه همـه کارکنـان یـک سـازمان در تمام سـطوح به آن نیاز دارند، تسـلط بـر «زبـان انگلیسـی» اسـت. توسـعه ارتباطات و ضـرورت دسترسـی کارکنـان به دانـش تخصصی بینالمللـی از طریـق شـبکه اینترنـت و همچنین مـراودات شـرکتها بـا خـارج از کشـور به منظـور صـادرات و تامیـن نیازهـای خود، لزوم آشـنایی با زبـان بین المللـی انگلیسـی را دوچنـدان کـرده است.

زبان آمـوزی مختـص مدیـران ارشـد شرکتهای برتر ایران

چندبـار آمـوزش زبـان انگلیسـی را آغـاز کـرده و پـس از مدتـی آن را رها کرده اید؟ مراکز آموزشـی بسـیاری در کشـور بـا متدهـای مختلـف بـه امر زبانآمـوزی میپردازنـد، امـا یکـی از شـاخههای بینالمللـی آمـوزش زبـان انگلیسـی کـه کمتـر شـناخته شـده، آمـوزش «زبـان شـرکتی» یـا «زبـان سـازمانی» اسـت کـه در سـطح بینالمللـی بـا عنوان Corporate Language Training Service شناخته میشود.

موسسـه افـق ارتباط بینالمللـی باران (موسسـه باران) بـا مربیـان مجـرب همـواره درصدد بـوده اسـت تا این خلأ آموزشـی را برای مدیرانعامل و ارشـد سـازمانی، پر کنـد. از همیـن رو بهصورت تخصصـی دورههای متنوع آمـوزش زبان انگلیسـی را ویـژه مدیران ارشـد، مدیران میانی و کارکنان سـازمانها در سراسـر کشـور طراحی و برگزار میکند.

در طراحـی محتـوای این دورههـا دو عامل مهم مدنظر قـرار گرفته میشـود؛ نخسـت حوزه تخصصـی فعالیت سـازمان در مرکز توجه قرار میگیرد و سـپس نقشـهراه مناسـب هر سـازمان در مسـیر یادگیری زبان انگلیسـی طراحـی میشـود. بـرای نمونه اگر یک شـرکت در حوزه صـادرات صنایـع معدنـی فعالیـت میکند و لازم اسـت در نمایشـگاههای بینالمللی شـرکت کـرده یا تجهیزات فنـی خـود را از شـرکتهای خارجـی تامیـن کنـد، محتـوای آموزشـی مدیـران و کارکنـان آن، متناسـب با همیـن حوزه طراحی و زبان انگلیسـی بـه آن‌ها تدریس میشود.

چالشهای مدیران سازمانی

مدیـران ارشـد سـازمانها و شـرکتها، افـراد پرمشـغلهای هسـتند کـه بهدلیـل برنامه فشـرده کاری، فرصـت کافـی و زمـان بـرای یادگیـری و زبانآمـوزی ندارنـد. ایـن واقعیـت در شـرایطی اسـت کـه ندانسـتن زبـان انگلیسـی را نقطـه ضعفـی در راه رسـیدن بـه اهـداف توسـعهگرایانه خـود در بازار پیـشرو میبینند.« موسسـه باران» کـه در زمینـه آموزش تخصصی زبان انگلیسـی به مدیران ارشـد شـرکتها فعالیـت دارد، بـرای رفع ایـن چالـش راهکارهـای موثـری را در نظر گرفته است.

موسسه زبان

زبان آموزی برای200 شرکت برتر ایران

«موسسـه بـاران» بیـش از 20 سـال اسـت کـه تجربـه آمـوزش تخصصـی زبـان انگلیسـی بـه مدیـران ارشـد شـرکتها را در کارنامه خـود دارد؛ از همیـنرو بـرای مدیـران سـازمانهای بـزرگ کشـور، در حوزههـای نفـت، گاز، پتروشـیمی، بانکهـا، بازار سـرمایه، معـادن و صنایـع معدنی و فلزات و بسـیاری حوزه هـای تخصصی دیگر که شـرکتهای آنهـا در زمره 200 شـرکت برتر ایران قـرار دارنـد، ماننـد بانـک ملـت، هلدینـگ خلیج فـارس، خدمات انفورماتیک، فـولاد مبارکه و ذوب آهـن اصفهان آمـوزش زبان آمـوزی دارد. در کنـار شـرکت‌های برتـر، سـازمانهای بزرگـی ماننـد سـازمان بنـادر و دریانـوردی، فرابـورس، سـازمان حفـظ نباتـات و راه آهـن جمهوری اسـلامی ایران نیـز در فهرسـت خدمات گیرنـدگان موسسـه باران قرار میگیرند.

زبان آموزی براساس فرهنگ سازمانی

« موسسـه بـاران » طـی همفکـری بـا مدیـران آمـوزش و منابع انسـانی و مدیرانعامل و پس از آشـنایی با فرهنگ سـازمان، اشـراف بـه ماموریت سـازمانی، شـناخت نیازهـا، تهیـه نقشـه راه مجموعـه، نیازسـنجی های لازم را انجـام میدهد. پـس از برگـزاری جلسـه نیازسـنجی مدیـران، براسـاس شـناخت بهدسـت آمـده، مناسـبترین اسـتاد و بهینه تریـن الگـوی آمـوزش را انتخـاب میکنند.

برایـن اسـاس، دورههـای آموزشـی« موسسـه بـاران »، بـرای مدیـران ارشـد سـازمان شـامل مدیرعامـل، اعضـای هیاتمدیـره و معاونـان بهصـورت کلاس هـای تکنفـره ( VIP ) برگـزار میشـود. پیـش از شـروع دوره، یـک جلسـه نیازسـنجی بـا ایـن مدیـران برگـزار شـده و در راسـتای بهینه سـازی تجربه هـای گذشـته مدیران از زبان آمـوزی، دورههـا از سـوی مربـی تنظیـم خواهد شد.

«موسسـه بـاران» بـرای مدیـران میانی سـازمان، کلاسهـای گروهـی دو تـا چهـار نفـره (CIP) در نظـر گرفتـه اسـت؛ همچنیـن کارشناسـان و سرپرسـتان سـازمان میتواننـد در کلاسهـای گروهی تقریبا ۶ نفره، شرکت داشته باشند. ایـن دوره هـای زبان آمـوزی در سـازمانها هـم به صـورت حضـوری و هـم بهصـورت غیرحضوری و آنلاین در سراسر کشور برگزار میشود.

زبان باران

متد آموزشی موسسه باران

سـازمانها نیازهـای راهبردی و فرهنگ سـازمانی متفاوتـی دارند؛ از همیـنرو در زمینه زبانآموزی مدلهـای مدرسـهای و آموزشـگاهی چنـدان ثمربخـش نخواهـد بـود. بـا توجـه بـه مشـغله مدیـران، « موسسـه باران » این انعطـاف را دارد که هـم نیاز فـردی را پوشـش دهد و هـم همگام با مدیرعالـی سـازمان پیش برود و ایـن حرکت را بر اسـاس مـدل یاددهی- یادگیـری عملیاتـی کنـد.

«موسسـه بـاران» با هـدف آسـانتر و اثربخش تر شـدن فرآینـد یادگیـری بـرای بزرگسـالان، متـد آموزشـی جدیـدی بـه نـام«KLS »را طراحی کرده اسـت؛ در ایـن روش تمرکـز اصلـی آمـوزش بـر شـنیدار و تقویت مهارت Listening اسـت. تقویت مهـارت شـنیداری بهعنـوان اولویـت بـرای دسـتیابی تنظیـم شـده اسـت.

در ادامـه ایـن فرآینـد یادگیـری، تمرکز آموزش بـر صحبت کردن یـا مهـارت Speaking خواهد بود کـه این دوره نیز در ادامـه فرآینـد شـنیداری مدیریت خواهد شـد، امـا در حقیقت منشـأ ایـن صحبت کـردن، تمرکز بـر Listening و تقویـت مهارت شـنیدن اسـت؛ از همیـن رو رویکـرد «موسسـه بـاران»، مبتنـی بـر آموزشهـای کتابمحـور نیسـت و مهارتهـای اصلی مدنظر دوره، براسـاس ویدئوهای آموزشـی تقویـت خواهنـد شـد.

بـرای پاسـخگویی بـه نیاز تخصصـی صنایع مختلـف در زمینـه زبانآموزی، مربـی بـا پی بردن بـه دغدغه های مدیـران در هر صنعـت، ویدئوهـای بـهروز همـان حـوزه را در اختیـار آنهـا قـرار میدهـد. در ایـن روش، از یکسـو مدیـر محتـوای علمـی حـوزه خـود را در بسـتر زبان انگلیسـی یاد خواهد گرفت و از سوی دیگـر، از آخریـن اطلاعات حوزه خـود آگاهی پیدا خواهد کرد.

خدمات آموزشی موسسه باران

خدمات آموزشـی «موسسـه باران» براسـاس نیاز مدیران، شامل دورههای زیر میشود:

  • دوره حضوری در فضای حرفهای محیط کار

  • دوره آنلاین در بازه زمانی انعطاف پذیر

  • دوره تلفنی در بازه زمانی از بامداد تا شامگاه.

  • دوره مجازی با پشتیبانی هدایتگر حرفه ای

وجه تمایز موسسه باران

براسـاس مصاحبـه و نظرسـنجی « موسسـه بـاران » بـا مدیـران ارشـدی کـه در دورههـای این موسسـه حضور داشـتهاند، آنچـه سـبب تمایـز ایـن موسسـه با سـایر موسسـهها شـده، پیگیـری بـرای زبانآموزی تـا آخرین مراحـل اسـت؛ در ایـن راسـتا بـا توجـه بـه مشـغله مدیـران، انعطافپذیـری در زمـان برگـزاری کلاس‌های آموزشی مدنظر قرار میگیرد.

«موسسـه بـاران» ایـن فرصـت را فراهـم کـرده کـه متناسـب بـا شـرایط مدیران، کلاسهـای خـود را برگزار کنـد و با پیگیریهای لازم موسسـه، مدیـران با کمترین تعداد جلسـه های از دسـت رفتـه رو به رو خواهند شـد. بـه عبـارت دیگـر، مدیـران ایـن فرصـت را دارنـد کـه از نخسـتین سـاعات صبـح تا آخریـن سـاعات کاری زمان برگـزاری کلاس را انتخـاب کننـد، حتـی زمانـی کـه بـا جلسـه های از قبـل هماهنـگ نشـده یـا سـفر کاری، کلاس آموزشـی لغـو میشـود، موسسـه بـه سـرعت جلسه های جبرانی را هماهنگ خواهد کرد.

همچنیـن در«موسسـه بـاران» برقـراری ارتبـاط تعامل انسـانی بیـن زبان آمـوز و مـدرس، از اهمیـت بالایی برخـوردار اسـت؛ از این رو در مسـیر آمـوزش از مدیران دربـاره روش آموزش و برخورد مدرس نظرخواهی شـد. ایـن نظرخواهی هـا نـه تنهـا یـک بـار، بلکه بـه صورت پیوسته و در طول دوره آموزشی ادامه خواهد داشت.

کادر آموزشی مجرب

« موسسـه بـاران » بـه دلیـل نـوع رابطـه ای کـه بـا سـازمانهای بـزرگ و مدیـران ارشـد شـرکتهای برتر دارد، بـا درک تمامـی ظرافتهـا و حساسـیتها، کادر آموزشـی و اداری خـود را انتخاب میکنـد.

از همین رو در جـذب نیروی انسـانی خود به عنـوان مدرس و کادر اداری، بسـیار دقیـق و نکته سـنج اسـت. صفاتـی همچـون تجربـه بـالا و مهـارت کافـی که شـرط اصلی جـذب مدرسـان و کارکنـان موسسـه بـاران اسـت، صداقـت، رازداری و همچنین حسـن خلق و صبوری از جملـه ویژگیهـای افـراد در زمـان اسـتخدام به شـمار میروند.

آموزش در دوران پاندمی کرونا

«موسسـه بـاران» از اسـفند سـال 1398کـه کشـور بـا همهگیری ویروس کرونا رو به رو شـد، سیسـتم آموزشـی خـود را عـلاوه بر حضـوری به صورت آنلاین نیز برقرار کـرد. در ایـن الگـوی آنلاین، مدرسـان و زبان آمـوزان با اسـتفاده از پلتفرم هـای حرفـهای برگـزاری کلاسهـای مجازی، ارتباط آموزشـی خـود را ادامه و حفظ میکنند.

همزمـان بـا خدمـات آنلاین، موسسـه بـاران بـه ارائه آموزش زبان انگلیسـی از طریق تماس تلفنی و آموزش مجـازی زبـان انگلیسـی پیوسـته خدمـات سراسـری آمـوزش زبـان انگلیسـی را در سـطوح حرفـهای بـرای شرکتهای برتر کشور داشته است. برای کسب اطلاعات بیشتر و گرفتن مشاوره می‌توانید با شماره 88201530 -021با موسسه باران در ارتباط باشید.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما