فیلم جالبی از تغییر مسیر پروازهای قطر

ویدئویی جالب از تغییر مسیر هواپیماهای خطوط هوایی قطر: نارنجی: مسیر عادی قرمز: مسیر پس از بسته شدن آسمان عربستان و امارات