اقتصادنیوز؛ بیچاره آهویی که صید پنجه‌ی شیری‌است/ بیچاره تر شیری که صید چشم آهویی (شعر از فاضل نظری)