کتک زدن خبرنگار فمینیست توسط مرد ضدزن

اقتصادنیوز؛ یکی از مردان ضدفمینیست با مشت به صورت خبرنگاری که از جنبش فمینیست‌ها در پایتخت گزارش تهیه می‌کرد، زد و فرار کرد./ مهر